Scripture Index (Jewish Order)

    [Christian]

律法书 (luu4fa3 shu1) Books of the Law

 1. Gn 创世记 (chuang4shi4ji4) Genesis
 2. Ex 出埃及记 (chu1ai1ji2ji4) Exodus
 3. Lv 利未记 (li4wei4ji4) Leviticus
 4. Nm 民数记 (min2shu4ji4) Numbers
 5. Dt 申命记 (shen1ming4ji4) Deuteronomy

先知书 (xian1zhi1 shu1) Prophets

 1. Js 约书亚记 (yue1shu1ya4ji4) Joshua
 2. Jg* 士师记 (shi4shi1ji4) Judges
 3. 1Sm 撒母耳记上 (sa1mu3er3ji4shang4) 1 Samuel
 4. 2Sm 撒母耳记下 (sa1mu3er3ji4xia4) 2 Samuel
 5. 1Kn 列王纪上 (lie4wang2ji4shang) 1 Kings
 6. 2Kn 列王纪下 (lie4wang2ji4xia4) 2 Kings
 7. Is 以赛亚书 (yi3sai4ya4shu1) Isaiah
 8. Jr 耶利米书 (ye1li4mi3shu1) Jeremiah
 9. Ek* 以西结书 (yi3si1jie1shu1) Ezekiel

十二 (shi-er)The Twelve

 1. Hs 何西阿书 (he2xi1a1shu1) Hosea
 2. Jl 约珥书 (yue1er3shu1) Joel
 3. Am 阿摩司书 (a1mo2si1shu1) Amos
 4. Ob 俄巴底亚书 (e2ba1di3ya4shu1) Obadiah
 5. Jn 约拿书 (yue1na2shu1) Jonah
 6. Mc 弥迦书 (mi2jia1shu1) Micah
 7. Na* 那鸿书 (na4hong2shu1) Nahum
 8. Hk* 哈巴谷书 (ha1ba1gu3shu1) Habakkuk
 9. Zp 西番雅书 (xi1fan1ya3shu1) Zephaniah
 10. Hg 哈该书 (ha1gai1shu1) Haggai
 11. Zc 撒迦利亚书 (sa1jia1li4ya4shu1) Zechariah
 12. Ml 玛拉基书 (ma3la1ji1shu1) Malachi

诗歌智慧书 (shi1ge1 zhi4hui4 shu1) Writings

 1. Ps 诗篇 (shi1pian1) Psalms
 2. Pr 箴言 (zhen1yan2) Proverbs
 3. Jb 约伯记 (yue1bo2) Job
 4. Sn 雅歌 (ya3ge1) Song of Songs
 5. Rt 路得记 (lu4de2ji4) Ruth
 6. Lm 耶利米哀歌 (ye1li4mi3ai1ge1) Lamentations
 7. Ec 传道书 (chuan2dao4shu1) Ecclesiastes
 8. Es 以斯帖记 (yi3si1tie4ji4) Esther
 9. Dn 但以理书 (dan4yi3li3shu1) Daniel
 10. Ez 以斯拉记 (yi3si1la1ji4) Ezra
 11. Nh 尼希米记 (ni2xi1mi3ji4) Nehemiah
 12. 1Ch 历代志上 (li4dai4zhi4shang4) 1 Chronicles
 13. 2Ch 历代志下 (li4dai4zhi4xia4) 2 Chronicles