you2da4shu1  


1 ye1su1 ji1du1 de5 pu2ren2 , ya3ge4 de5 di4xiong1 you2da4 , xie3 xin4 gei3 na4 bei4 zhao4 , zai4 fu4 shen2 li3 meng2 ai4 , wei4 ye1su1 ji1du1 bao3shou3 de5 ren2 . 2 yuan4 lian2xu4 , ping2an1 , ci2ai4 , duo1duo1 de5 jia1 gei3 ni3men5 .

3 qin1ai4 de5 di4xiong1 a4 , wo3 xiang3 jin4xin1 xie3 xin4 gei3 ni3men5 , lun4 wo3men5 tong2 de5:2:dei3 jiu4en1 de5 shi2hou5 , jiu4 bu4de2bu4 xie3 xin4 quan4 ni3men5 , yao4 wei4 cong2qian2 yi1ci4 jiao1fu4 sheng4tu2 de5 zhen1 dao4 , jie2li4 de5 zheng1bian4 . 4 yin1wei5 you3 xie1 ren2 tou1 zhe5 jin4lai2 , jiu4shi4 zi4gu3 bei4 ding4 shou4 xing2fa2 de5 , shi4 bu4 qian2cheng2 de5 , jiang1 wo3men5 shen2 de5 en1 bian4 zuo4 fang4zong4 qing2yu4 de5 ji1hui4 , bing4qie3 bu2ren4 du2 yi1 de5 zhu3zai3 wo3men5 ( wo3men5 huo4 zuo4 he2222:huo2 wo3men5 ) zhu3 ye1su1 ji1du1 .

5 cong2qian2 zhu3 jiu4 liao3:le5 ta1de5 bai3xing4 chu1 ai1ji2 de5:di4 , hou4lai2 jiu4 ba3 na4xie1 bu4 xin4 de5 mie4jue2 liao3:le5 . zhe4 yi1qie4 de5 shi4 , ni3men5 sui1ran2 dou1 zhi1dao5 , wo3 que4 reng2 yao4 ti2xing3 ni3men5 . 6 you4 you3 bu4 shou3 ben3wei4 , li2kai1 zi4ji3 zhu4chu4 de5 tian1shi3 , zhu3 yong4 suo3lian4 ba3 ta1men5 yong3yuan3 ju1liu2 zai4 hei1an4 li3 , deng3hou4 da4 ri4 de5 shen3pan4 . 7 you4 ru2 suo3duo1ma3 , ge2mo2la1 , he2222:huo2 zhou1wei2 cheng2yi4 de5 ren2 , ye3 zhao4 ta1men5 yi1wei4 de5 xing2yin2 , sui2cong2 ni4 xing4 de5 qing2yu4 , jiu4 shou4 yong3 huo3 de5 xing2fa2 , zuo4wei2 jian1 jie4 .

8 zhe4xie5 zuo4meng4 de5 ren2 , ye3 xiang4 ta1men5 wu1hui4 shen1ti3 , qing1man4 zhu3zhi4 de5 , hui3bang4 zai4 zun1 wei4 de5 . 9 tian1shi3 zhang333:chang22 mi3jia1le4 , wei4 mo2xi1 de5 shi1shou5 yu3 mo2gui3 zheng1bian4 de5 shi2hou5 , shang4qie3 bu4gan3 yong4 hui3bang4 de5 hua4 zui4ze2 ta1 , zhi3:1 shuo1 , zhu3 ze2bei4 ni3 ba5 . 10 dan4 zhe4xie5 ren2 hui3bang4 ta1men5 suo3 bu4 zhi1dao5 de5 . ta1men5 ben3xing4 suo3 zhi1dao5 de5 shi4 yu3 na4 mei2you3 ling2xing4 de5 chu4lei4 yi2yang4 , zai4 zhe4 shi4 shang4 jing4 bai4huai4 liao3:le5 zi4ji3 . 11 ta1men5 you3 huo4 liao3:le5 . yin1wei5 zou3 liao3:le5 gai1yin3 de5 dao4lu4 , you4 wei4 li4 wang4:3 ba1lan2 de5 cuo4 miu4 li3 zhi2ben4 , bing4 zai4 ke3la1 de5 bei1:bei4 pan4 zhong1:4 mie4wang2 liao3:le5 . 12 zhe4yang4 de5 ren2 , zai4 ni3men5 de5 ai4 xi2 shang4 , yu3 ni3men5 tong2 chi1 de5 shi2hou5 , zheng4shi4 jiao1shi2 . ( huo4 zuo4 dian4wu1 ) ta1men5 zuo4 mu4ren2 , zhi3:1 zhi1 wei4yang3 zi4ji3 , wu2 suo3 ju4pa4 . shi4 mei2you3 yu3 de5 yun2cai5 , bei4 feng1 piao1dang4 , shi4 qiu1tian1 mei2you3 guo3zi5 de5 shu4 , si3 er2 you4 si3 , lian2 gen1 bei4 ba2 chu1lai5 . 13 shi4 hai3 li3 de5 kuang2 lang4 , yong3 chu1 zi4ji3 ke3chi3 de5 mo4zi5 lai2 . shi4 liu2dang4 de5 xing1 , you3 mo4hei1 de5 you1an4 wei4 ta1men5 yong3yuan3 cun2liu2 .

14 ya3dang1 de5 qi1 shi4 sun1 yi3nuo4 , ceng2 yu4yan2 zhe4xie5 ren2 shuo1 , kan4:1 na3 , zhu3 dai4 zhe5 ta1de5 qian1wan4 sheng4 zhe3 jiang4lin2 , 15 yao4 zai4 zhong4ren2 shen1shang5 xing2 shen3pan4 , zheng4shi2 na4 yi1qie4 bu4 jing4qian2 de5 ren2 , suo3 wang4 xing2 yi1qie4 bu4 jing4qian2 de5 shi4 , you4 zheng4shi2 bu4 jing4qian2 zhi1 zui4ren2 suo3 shuo1 ding3zhuang4 ta1de5 gang1bi4 hua4 . 16 zhe4xie5 ren2 shi4 si1xia4 yi4lun4 , chang2 fa1:1:4 yuan4yan2 de5 , sui2cong2 zi4ji3 de5 qing2yu4 er2 xing2 , kou3 zhong1:4 shuo1 kua1da4 de5 hua4 , wei4 de5:2:dei3 pian2yi5 chan3mei4 ren2 .

17 qin1ai4 de5 di4xiong1 a4 , ni3men5 yao4 ji4nian4 wo3men5 zhu3 ye1su1 ji1du1 zhi1 shi3tu2 cong2qian2 suo3 shuo1 de5 hua4 . 18 ta1men5 ceng2 dui4 ni3men5 shuo1 guo4:4:5 , mo4shi4 bi4 you3 hao4:3 ji1qiao4 de5 ren2 , sui2cong2 zi4ji3 bu4 jing4qian2 de5 si1yu4 er2 xing2 . 19 zhe4 jiu4shi4 na4xie1 yin3 ren2 jie2dang3 , shu3:zhu3 hu1 xue4qi4 , mei2you3 sheng4ling2 de5 ren2 . 20 qin1ai4 de5 di4xiong1 a4 , ni3men5 que4 yao4 zai4 zhi4 sheng4 de5 zhen1 dao4 shang4 zao4jiu4 zi4ji3 , zai4 sheng4ling2 li3 dao3gao4 , 21 bao3shou3 zi4ji3 chang2 zai4 shen2 de5 ai4 zhong1:4 , yang3wang4 wo3men5 zhu3 ye1su1 ji1du1 de5 lian2min3 , zhi2dao4 yong3sheng1 . 22 you3 xie1 ren2 cun2 yi2xin1 , ni3men5 yao4 lian2min3 ta1men5 . 23 you3 xie1 ren2 ni3men5 yao4 cong2 huo3 zhong1:4 qiang3 chu1lai5 da1jiu4 ta1men5 . you3 xie1 ren2 ni3men5 yao4 cun2 ju4pa4 de5 xin1 lian2min3 ta1men5 . lian2 na4 bei4 qing2yu4 zhan1ran3 de5 yi1fu5 ye3 dang1 yan4wu4 .

24 na4 neng2 bao3shou3 ni3men5 bu4 shi1jiao3 , jiao4 ni3men5 wu2xia2 wu2 ci1 , huan1 huan1xi3 xi3 zhan4 zai4 ta1 rong2yao4 zhi1 qian2 de5 , wo3men5 de5 jiu4zhu3 du2 yi1 de5 shen2 . 25 yuan4 rong2yao4 , wei1yan2 , neng2li4 , quan2bing3 , yin1 wo3men5 de5 zhu3 ye1su1 ji1du1 , gui1yu3 ta1 , cong2 wan1gu3 yi3qian2 , bing4 xian4zai4 , zhi2dao4 yong3 yong3yuan3 yuan3 . a4men2 .