shi4 shi1 ji4 2    


1 ye1he2hua2 de5 shi3zhe3 cong2 ji2jia3 shang4 dao4 bo1jin1 , dui4 yi3se4lie4 ren2 shuo1 , wo3 shi3 ni3men5 cong2 ai1ji2 shang4lai2 , ling3 ni3men5 dao4 wo3 xiang4 ni3men5 lie4zu3 qi3shi4 ying1xu3 zhi1 de5:di4 . wo3 you4 shuo1 , wo3 yong3 bu4 fei4qi4 yu3 ni3men5 suo3 li4 de5 yue1 . 2 ni3men5 ye3 bu4ke3 yu3 zhe4 de5:di4 de5 ju1min2 li4 yue1 , yao4 chai1hui3 ta1men5de5 ji4tan2 . ni3men5 jing4 mei2you3 ting1cong2 wo3de5 hua4 . wei4he2 zhe4yang4 xing2 ne5 . 3 yin1ci3 wo3 you4 shuo1 , wo3 bi4 bu4 jiang1 ta1men5 cong2 ni3men5 mian4qian2 gan3 chu1 . ta1men5 bi4 zuo4 ni3men5 lei4 xia4 de5 jing1ji2 . ta1men5de5 shen2 bi4 zuo4 ni3men5 de5 wang3luo2 . 4 ye1he2hua2 de5 shi3zhe3 xiang4 yi3se4lie4 zhong4ren2 shuo1 zhe4 hua4 de5 shi2hou5 , bai3xing4 jiu4 fang4sheng1 er2 ku1 . 5 yu2shi4 gei3 na4 di4fang5 qi3ming2 jiao4 bo1jin1 ( jiu4shi4 ku1 de5 yi4si5 ) . zhong4ren2 zai4 na4li5 xiang4 ye1he2hua2 xian4ji4 .

6 cong2qian2 yue1shu1ya3 da3fa5 yi3se4lie4 bai3xing4 qu4 de5 shi2hou5 , ta1men5 ge4 gui1 zi4ji3 de5 de5:di4 ye4 , zhan4ju4 de5:di4 tu3 . 7 yue1shu1ya3 zai4 shi4 he2222:huo2 yue1shu1ya3 si3 hou4 , na4xie1 jian4 ye1he2hua2 wei4 yi3se4lie4 ren2 suo3 xing2 da4shi4 de5 zhang3lao3 huan2:hai2 zai4 de5 shi2hou5 , bai3xing4 dou1 shi4feng4 ye1he2hua2 . 8 ye1he2hua2 de5 pu2ren2 , nen4 de5 er2zi5 yue1shu1ya3 , zheng4 yi1bai3 yi1 shi2 sui4 jiu4 si3 liao3:le5 . 9 yi3se4lie4 ren2 jiang1 ta1 zang4 zai4 ta1 de5:di4 ye4 de5 jing4 nei4 , jiu4shi4 zai4 yi3fa3lian2 shan1di4 de5 ting2na2xi1lie4 , zai4 jia1shi2 shan1 de5 bei3bian1 . 10 na4 shi4dai4 de5 ren2 ye3 dou1 gui1 liao3:le5 zi4ji3 de5 lie4zu3 . hou4lai2 you3 bie2de5 shi4dai4 xing1qi3 , bu4 zhi1dao5 ye1he2hua2 , ye3 bu4 zhi1dao5 ye1he2hua2 wei4 yi3se4lie4 ren2 suo3 xing2 de5 shi4 .

11 yi3se4lie4 ren2 xing2 ye1he2hua2 yan3 zhong1:4 kan4:1 wei4 wu4:e4:e4 de5 shi4 , qu4 shi4feng4 zhu1 ba1li4 , 12 li2qi4 liao3:le5 ling3 ta1men5 chu1 ai1ji2 de5:di4 de5 ye1he2hua2 ta1men5 lie4zu3 de5 shen2 , qu4 kou4bai4 bie2 shen2 , jiu4shi4 si4wei2 lie4guo2 de5 shen2 , re3 ye1he2hua2 fa1nu4 . 13 bing4 li2qi4 ye1he2hua2 , qu4 shi4feng4 ba1li4 he2222:huo2 ya3si1ta1lu4 . 14 ye1he2hua2 de5 nu4qi4 xiang4 yi3se4lie4 ren2 fa1zuo4 , jiu4 ba3 ta1men5 jiao1 zai4 qiang3duo2 ta1men5de5 ren2 shou3 zhong1:4 , you4 jiang1 ta1men5 fu4 yu3 si4wei2 chou2di2 de5 shou3 zhong1:4 , shen4zhi4 ta1men5 zai4 chou2di2 mian4qian2 zai4 bu4neng2 zhan4li4 de5:2:dei3 zhu4 . 15 ta1men5 wu2lun4 wang4:3 he2chu5 qu4 , ye1he2hua2 dou1 yi3 zai1huo4 gong1ji1 ta1men5 , zheng4ru2 ye1he2hua2 suo3 shuo1 de5 hua4 , you4 ru2 ye1he2hua2 xiang4 ta1men5 suo3 qi3 de5 shi4 . ta1men5 bian4 ji2qi2 kun4ku3 .

16 ye1he2hua2 xing1qi3 shi4 shi1 , shi4 shi1 jiu4 zheng3jiu4 ta1men5 tuo1li2 qiang3duo2 ta1men5 ren2 de5 shou3 . 17 ta1men5 que4 bu4 ting1cong2 shi4 shi1 , jing4 sui2cong2 kou4bai4 bie2 shen2 , xing2 liao3:le5 xie2 yin2 , su4 su4 de5:di4 pian1li2 ta1men5 lie4zu3 suo3 xing2 de5 dao4 , bu4ru2 ta1men5 lie4zu3 shun4cong2 ye1he2hua2 de5 ming4ling4 . 18 ye1he2hua2 wei4 ta1men5 xing1qi3 shi4 shi1 , jiu4 yu3 na4 shi4 shi1 tong2 zai4 . shi4 shi1 zai4 shi4 de5 yi1qie4 ri4zi5 , ye1he2hua2 zheng3jiu4 ta1men5 tuo1li2 chou2di2 de5 shou3 . ta1men5 yin1 shou4 qi1ya1 rao3hai4 , jiu4 ai1 sheng1 tan4qi4 , suo3yi3 ye1he2hua2 hou4hui3 liao3:le5 . 19 ji2zhi4 shi4 shi1 si3 hou4 , ta1men5 jiu4 zhuan3:4:4 qu4 xing2 wu4:e4:e4 , bi3 ta1men5 lie4zu3 geng4:1 shen4 , qu4 shi4feng4 kou4bai4 bie2 shen2 , zong3 bu2duan4 jue2 wan2geng3 de5 e4xing2 . 20 yu2shi4 ye1he2hua2 de5 nu4qi4 xiang4 yi3se4lie4 ren2 fa1zuo4 . ta1 shuo1 , yin1 zhe4 min2 wei2bei4 wo3 fen1fu5 ta1men5 lie4zu3 suo3 shou3 de5 yue1 , bu4 ting1cong2 wo3de5 hua4 , 21 suo3yi3 yue1shu1ya3 si3 de5 shi2hou5 suo3 sheng4xia5 de5 ge4 zu2 , wo3 bi4 bu4zai4 cong2 ta1men5 mian4qian2 gan3 chu1 , 22 wei4 yao4 jie4 ci3 shi4yan4 yi3se4lie4 ren2 , kan4:1 ta1men5 ken3 zhao4 ta1men5 lie4zu3 jin3shou3 zun1xing2 wo3de5 dao4 bu4 ken3 . 23 zhe4yang4 ye1he2hua2 liu2xia4 ge4 zu2 , bu4 jiang1 ta1men5 su4 su4 gan3 chu1 , ye3 mei2you3 jiao1fu4 yue1shu1ya3 de5 shou3 .