Comparison of Zhuyin (Taiwan) vs Hanyu (Mainland China) Pinyin

InitialsFinals
ZhuyinPinyini.e.ZhuyinPinyini.e.
b八 (ㄅㄚ ba1) - (y)i 逆 (ㄋ - ˋ ni4)
p杷 (ㄆㄚˊ pa2) (w)u 努 (ㄋㄨˇ nu3)
m馬 (ㄇㄚˇ ma3) (y)u 女 (ㄋㄩˇ nu3)
f法 (ㄈㄚˋ fa4) a大 (ㄉㄚˋ da4)
d地 (ㄉ - ˋ di4) o多 (ㄉㄨㄛ duo1)
t提 (ㄊ - ˊ ti2) e得 (ㄉㄜˊ de2)
n你 (ㄋ - ˇ ni3) ie爹 (ㄉ - ㄝ die1)
l利 (ㄌ - ˋ li4) ai晒 (ㄕㄞˋ shai4)
g告 (ㄍㄠˋ, gao4)ei誰 (ㄕㄟˊ shei2)
k考 (ㄎㄠˇ, kao3)ao少 (ㄕㄠˇ shao3)
h好 (ㄏㄠˇ, hao3)ou收 (ㄕㄡ shou1)
j叫 (ㄐ - ㄠˋ jiao4)an山 (ㄕㄢ shan1)
q巧 (ㄑ - ㄠˇ qiao3)en申 (ㄕㄣ shen1)
x小 (ㄒ - ㄠˇ xiao3)ang上 (ㄕㄤˋ shang4)
zh(i) 主 (ㄓㄨˇ zhu3)eng生 (ㄕㄥ sheng1)
ch(i) 出 (ㄔㄨ chu1)er 而 (ㄦˊ er2)
sh(i) 束 (ㄕㄨˋ shu4)
r(i)入 (ㄖㄨˋ ru4)
z(i)在 (ㄗㄞˋ zai4)
c(i)才 (ㄘㄞˊ cai2)
s(i) 塞 (ㄙㄞ sai1)
[Back to www.aizhu.com homepage] [Back to FAQ]
© AiZhu formerly Zhong Ri Jia Mei (ZRJM) email: AiZhu @ XiaoTu.com
- "With a Servant's Heart" -
Last updated: CUT: Fri Nov 24 07:54:03 2006