Hymns of Faith (Pinyin Index)Parent
a4men2 song4
ai4 bi3 qi4 wo3 ge1
ai4 chuan2/zhuan4 fu2yin1 ge1
ai4 de* shi1ge1
ai4 yan2 wo3 chang2 ge1
ai4 zhu3 geng1/4 shen1 ge1
ai4ren5 ge1
an1 ju1 zhu3 huai2 ge1
an1jing4 jin4 zhu3 ge1
an1xi1 sheng4 ri4 ge1
bai1/bo4 kai1 sheng1ming4 bing3 ge1
bai2 chao1 hu1 xue3 ge1
bao3 jia4 ge1
bao3 jia4 qing1 ying3 ge1
bao3 xie3/xue4 hong2 en1 ge1
bao3gui4 xie3/xue4 quan2 ge1
ben3fen4 ge1
bi4xu1 chong2/zhong4 sheng1 ge1
bi4xu1 jing3xing3 ge1
bo1zhong4 bi3yu4 ge1
bu2/4 zhu4 qi2dao3 ge1
ceng2/zeng1 fou3/pi3 jiu4 zhu3 ge1
chen2xing1 ge1
cheng1song4 chong2bai4 ge1
cheng1xie4 ge1
cheng2 sheng4 gong1fu5 ge1
cheng2 wai4 qing1 shan1 ge1
cheng2shi2 hua4 ge1
chuang4zao4 ji1/qi2 gong1 ge1
chui1 qi4 ge1
ci2 fu3/4 shang4di4 ge1
ci2 guang1 ge1
ci2 ren2 sheng4ling2 ge1
ci2 sheng1 hu1 shao4/zhao4 ge1
ci2bei1 sheng4 fu3/4 ge1
ci2bei1 wen3ding4 ge1
ci4 fu2 jiu4zhu3 ge1
ci4 fu2 ru2 yu3/4 ge1
ci4 wo3 sheng4jing1 ge1
da4 kai1 cheng2men2 ge1
da4 qi3 le4yuan2 ge1
da4 qin2 jing3 jiao1/4 san1 wei1 meng1/2/3 du4/duo2 zan4
da4 zai1 sheng4 ming2 ge1
da4di4 feng1guang1 ge1
dao3gao4 liang2 chen2 ge1
dao4lu4 zhen1li3 sheng1ming4 ge1
de2sheng4 jun1wang2 ge1
deng3 zhu3 hui2lai2 ge1
dou1/du1 gui1 ye1su1 ge1
dou1/du1 lai2 song4 ( shi1 95:1-7,96:9,13)
en1 guang1 ge1
en1 you3 ge1
fen4qi3 ge1
feng4xian4 quan2 sheng1 ge1
feng4xian4 shen1xin1 ge1
fu3/4 zhi3 cheng2quan2 ge1
fu4huo2 liang2 chen2 ge1
fu4huo2 xi3 xun4 ge1
fu4xing1 zhu3 gong1 ge1
gan3 kuai4 gong1zuo4 ge1
gan3lan3 shan1 tou2 ge1
gan3xie4 zhu3 en1 ge1
gao1 chang4 zhu3 ming2 ge1
ge4 you3/4 shi2 jia4 ge1
gen1sui2 wo3 ge1
gong1 hang2/xing2 hun1 li3 ge1
gong1jing4 zan4mei3 zhu3 ge1
gu3/yu4 zhong1/4 bai3he2hua1 ge1
guang1ming2 chu3/4 suo3 ge1
guang1zhao4 xiao3 di4fang5 ge1
gui1 hui2 fu3/4 jia1/5/jie5 ge1
gui1 zhu3 meng1/2/3 en1 ge1
hao2/4 tong3 chui1 xiang3 ge1
he4 ta1 wei2/4 wang2/4 ge1
hong2ni2 yu3/4 dian3 ge1
huan1le4 fu2wu4 ge1
huan1le4 hun1yin1 ge1
huan1le4 jia1yin1 ge1
huan1le4 song4yang2 ge1
huan1le4 wu2qiong2 jin3/4 ge1
huang2hun1 chong2bai4 ge1
huo2 chu1 ji1du1 ge1
ji1du1 fu4 sheng1 ge1
ji1du1 jiao4hui4 ge1
ji1du1 yong3 chang2jiu3 ge1
ji4/qi2/4 lai2 chong2bai4 ge1
ji4/qi2/4 lai2 xie4 zhu3 ge1
ji4/xi4 lian2 miao4 jie1/2 ge1
jian1gu4 bao3zhang4 ge1
jiang1/4 jian4/xian4 wo3 wang2/4 ge1
jiang4lin2 zhi1 zhu3 ge1
jiao4hui4 gen1ji1 ge1
jiao4hui4 san1 zi4 ge1
jiao4hui4 wo3 suo3 ai4 ge1
jin1 dao4 zhu3 dian4 ge1
jin1 yao1/4 zhu3 zi4ji3 ge1
jin3 kao4 shang3/4 zhu3 ge1
jin4 zhu3 shi2 jia4 ge1
jin4hu5 shang4di4 zhi1 xin1 ge1
jin4xin1 jin3/4 yi4 ai4 zhong4ren2 ge1
jing4 lao3 zun1zhang3 ge1
jing4 ting1 en1 yan2 ge1
jiu4 shi4 tian1 liang2 ge1
jiu4zhu3 sheng1 tian1 ge1
ju4hui4 gui1 zhu3 ming2 xia4 ge1
jun1wang2 dan4sheng1 ge1
kao4 en1 de2jiu4 ge1
kao4 zhu3 bang3bi4 ge1
kao4 zhu3 you3/4 fu2 ge1
kuai4le4 chong2bai4 ge1
kuai4le4 ri4 ge1
lai2 de2/5/dei3 an1xi1 ge1
lai2 jin4 sheng4 zhuo1 ge1
lao2lu4 yi3 jin3/4 ge1
le4/yue4 jin4 tian1guo2 ge1
le4/yue4 xian4 wo3 gong1 ge1
li3bai4 san3/4 shi2 ge1
li3bai4 xi3le4 ge1
li4 yuan4 ge1
li4dai4 fu4nuu3 duo1 sheng4 xian2 ge1
lin2she4 jiu4 zai4 shen1 pang2 ge1
ling2 you3 ge1
ling3 dao4 ge4ge4ta1 ge1
ling3shou4 bing3 bei1 ge1
ling3shou4 sheng4 xi3/xian3 ge1
liu2xue4 ge1
liu2xue4 zhi1 quan2 ge1
ma3cao2 ge1
man3 yuan2 fen1fang1 ge1
mei3 miao4 sheng1yin1 ge1
mei3 ri4 xin1 en1 ge1
mei3 xiang3 dao4 ni3 ge1
mei3 zai1 gao1yang2 ge1
mei3 zai1 zhu3 ye1su1 ge1
miao4 ai4 zhao3 wo3 ge1
ming2 xing1 can4lan4 ge1
mu4 zhu3 ge1
mu4ren2 wen2 xin4 ge1
ping2 zhu3 zhi3yi4 hang2/xing2 ge1
ping2an1 jia1 ri4 ge1
ping2an1 ye4 ge1
ping2an1 zai4 wo3 xin1 ge1
ping2an1 zan4mei3 ge1
ping2wen3 an1jing4 ge1
pu3 shi4 huan1teng2 ge1
qi2miao4 jiu4zhu3 ge1
qi2miao4 neng2li4 ge1
qi2miao4 shi2 jia4 ge1
qian1 gu3 bao3zhang4 ge1
qian1bei1 sui2 zhu3 ge1
qian2 hang2/xing2 hao2/4 ling2/3/4 ge1
qing1 jiang4/xiang2 sheng4ling2 ge1
qing1chen2 ge1
qing1xin1 qian1gong1 ge1
qing1zao3 jing4bai4 ge1
qiu2 chong1man3 wo3 ge1
qiu2 ci4 zhi4hui4 ge1
qiu2 lai2 wo3 xin1 ge1
qiu2 mo4 qi4 wo3 ge1
qiu2 ting1 wo3 qi2dao3
qiu2 zhu3 cao1 duo4/tuo2 ge1
qiu2 zhu3 dai4ling3 ge1
qiu2 zhu3 fu2 you4 zhong1hua2 ge1
qiu2 zhu3 jie2jing4 wo3 xin1 ge1
qiu2 zhu3 kai1 qi3 ge1
qiu2 zhu3 lian2min3 wen2
qiu2 zhu3 zhu4 li4 wei2/4 shan4 ge1
qiu2 zhu3 zhu4 wo3 dao3gao4 ge1
ren2/4 zhu3 chai1qian3 ge1
rong2 gui1 tian1fu4 ge1
rong2 shen2 yi4 ren2 ge1
rong2mei3 fu2 de5/di4 ge1
rong2yao4 da4 jun1wang2 ge1
rong2yao4 ge1
rong2yao4 gui1 shen2
rong2yao4 gui1 zhu3 ge1
rong2yao4 shi4fang4 ge1
rong2yao4 song4
ru2 you3/4 suo3 wen2 ge1
ru2jin1 geng1/4 ai4 zhu3 ge1
san1 bo2shi4 ge1
san1 die2 li2 ge1
san1 sheng4 wen2
san1 yi1 lai2lin2 ge1
san1 yi1 song4
shan4 e3/4/wu1/4 liang3 jun1 ge1
shan4 mu4 en1ci2 ge1
shang3/4 zhu3 zhi1 ling2 ge1
shen2 ai4 chang2/zhang3 ge1
shen2 de* ying1xu3 ge1
shen2 gong1 miao4 bi3 ge1
shen2 sheng4 chun2 ai4 ge1
shen2 you4 zhong1hua2 ge1
shen3pan4 ri4 yao1/4 lai2 ge1
sheng1 chen2 gan3en1 ge1
sheng1huo2 mei3hao3 ge1
sheng1huo2 ru2 guang1 ge1
sheng1ming4 huo2shui3 ge1
sheng1ming4 lu4 shang3/4 ge1
sheng1ming4 zhi1 dao4 ge1
sheng4 shi4 zhong1/4 jian4/xian4 zhu3 ge1
sheng4 tang2 ji4nian4 ri4 ge1
sheng4 yan2 chang2 cun2 ge1
sheng4 ye4 jing4 ge1
sheng4dan4 gan3en1 ge1
sheng4dan4 jia1yin1 ge1
sheng4dan4 ye4 ge1
sheng4ling2 gan3hua4 ge1
sheng4ling2 ge1
sheng4ling2 guang1zhao4 ge1
sheng4ling2 lai2dao4 ge1
sheng4ling2 yun4xing2 ge1
sheng4zai1 san1 yi1 ge1
shi1pian1 100 pian1
shi1pian1 101 pian1
shi1pian1 121 pian1
shi1pian1 133 pian1
shi1pian1 150 pian1
shi1pian1 er4 shi2san1 pian1
shi2 jia4 yong3cun2 ge1
shi2chang2 qi2dao3 ge1
shi2ke4 kao4 zhu3 ge1
shi2ke4 meng1/2/3 en1 ge1
shi2ke4 xu1 zhu3 ge1
shi3tu2 xin4 jing1/4
shi4fou3 lao2 juan4 ge1
shou1cheng5 gui1 tian1 jia1/5/jie5 ge1
shou1cheng5 xie4 en1 ge1
shou4 nan2/4 ge1
shou4xi3 gui1 zhu3 ge1
shu3/4/shuo4 suan4 zhu3 en1 ge1
shui4 zhu3 huai2 zhong1/4 ge1
si4 shi2 jin4 zhu3 ge1
song4 zhu3 en1 guang1 ge1
song4 zhu3 ge1
song4 zhu3 hua1/4 gong1 ge1
song4 zhu3 sheng1yin1 ge1
song4 zhu3 zhi1 xin1 ge1
song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 ge1
tai4yang2 song4
tian1 cheng2 jing4 zou3 ge1
tian1 en1 ge1
tian1fu4 jia1 en1 ge1
tian1fu4 kan4gu4 ge1
tian1fu4 shi4jie4 ge1
tian1shang4 huan1le4 ge1
ting1 xun4 ge1
tong2/4 sheng1 huan1hu1 ge1
tuan2 qi4 ge1
wan1gu3 pan2shi2 ge1
wan2quan2 en1ai4 ge1
wan3 dao3 ge1
wan3 jian1/4 song4 sheng1 ge1
wan4 fu2 quan2yuan2 ge1
wan4 fu2 zhi1 yuan2 ge1
wan4 min2 fen4 xing1/4 ge1
wan4fang1 tuan2 qi4 ge1
wan4shi4 zhi1 zong1 ge1
wang3/4 qian2 zou3 ge1
wei1ran2 cheng2/sheng4 lu:5 ge1
wei2/4 guo2 qiu2 fu2 ge1
wei2/4 ni3 li2 tian1 ge1
wei2/4 zhu3 zuo1/2/4 gong1 ge1
wei2du2 ye1su1 ge1
wen2 zhu3 shao4/zhao4 wo3 ge1
wo3 ai4 jiao4hui4 ge1
wo3 ai4 zhong1guo2 jiao4hui4 ge1
wo3 lai2 jiu4 zhu3 ge1
wo3 ling2 zhen4jing4 ge1
wo3 ling2 zhi1 guang1 ge1
wo3 shu3/zhu3 ye1su1 ge1
wo3 xin4 zhu3 ye1su1 ge1
wo3 yao1/4 ye1su1 ge1
wo3 yao1/4 zhen1 cheng2 ge1
wo3 you3/4 zhu3 ye1su1 ge1
wo3 yuan4 xiang4 zhu3 ge1
wo3 zhi1 suo3 xin4 ge1
wu2 liang2/4 rong2guang1 ge1
wu2 wo3 wei2 zhu3 ge1
xi1yang2 xi1 chen2 ge1
xi3 zhu3 ai4 wo3 ge1
xi3le4 ge1
xi3le4 liang2 chen2 ge1
xian4 ji3 yu2 zhu3 ge1
xian4 li3 wen2
xian4 tang2 gan3en1 ge1
xiang3shou4 ping2an1 ge1
xiang4 zhu3 xian4 cheng2 ge1
xiao3 bo2li4heng2 ge1
xiao3 niao3 ti2 ming2 ge1
xiao3 xiao3 shui3 di1 ge1
xiao4 qin1/qing4 ge1
xiao4fa3 ye1su1 ge1
xiao4fa3 zhu1 sheng4 ge1
xin1 quan2 ge1
xin1 sheng1 wang2/4 ge1
xin1 sui4 chu1 lin2 ge1
xin1 tian1di4 ge1
xin1 wu1 la4/lao4/luo1/4 cheng2 gan3en1 ge1
xin1 xiang4 zhu3 bao3zuo4 ge1
xin1nian2 huan1xi3 ge1
xin1zhong1 yang2guang1 ge1
xin1zhong1 yang3wang4 wen2
xin4 kao4 yi1 shun4 ge1
xin4 zhong1/4 jin4 zhu3 ge1
xin4tu2 jing1bing1 ge1
xin4tu2 xiang1ai4 ge1
xu3yuan4 ge1
xue2 xiang4 ye1su1 ge1
xue2 zuo4 hao3/4 mu4ren2 ge1
ya3bo2la1han3 de* zhu3 ge1
yang2sheng1 zan4mei3 ge1
yang3 zhi3 ge1
yang3wang4 gao1yang2 ge1
yang3wang4 tian1 jia1/5/jie5 ge1
ye1su1 ai4 wo3 ge1
ye1su1 du2zi4 dao3gao4 ge1
ye1su1 hu1 shao4/zhao4 ge1
ye1su1 ling3 wo3 ge1
ye1su1 mei3ming2 ge1
ye1su1 pu3 zhi4 ge1
ye1su1 sheng1 tian1 ge1
ye1su1 tong2/4 zai4 ge1
ye1su1 wo3 lai2 ge1
ye1su1 zhu4 wo3 xin1 ge1
ye4 jin3/4 guang1 tian1 ge1
ye4 wan3 jin4 zhu3 ge1
yi1 lun2 ming2 yue4 ge1
yi1 nian2 you4 guo1/4 ge1
yi1lu4 yin3dao3 ge1
yi1qi2 zeng1zhang3 ge1
yi1qie4 xian4shang5 ge1
yi1xin1 kao4 lai4 ge1
yi3 fu4 shi2 jia4 ge1
yi3ma3nei4li4 lai2lin2 ge1
yi4bang4 shi2 jia4 ge1
yong1 dai4 ge1
yong3 shu3/zhu3 shang3/4 zhu3 ge1
yong3sheng1 zhi1 ai4 ge1
you3/4 fu2 que4ju4 ge1
you3/4 yi1 fu2 de5/di4 ge1
yu3/4 zhu3 jie1 jin4 ge1
yu3/4 zhu3 tong2/4 qu4 ge1
yu3/4 zhu3 xie2 hang2/xing2 ge1
yu3/4 zhu3 xin1 jiao1 ge1
yuan2 zhong1/4 tong2hang2:tong2xing2 ge1
yuan4 gen1sui2 zhu3 ge1
yuan4 reng2 gao1 chang4 ge1
zai4 shi2zi4jia4 ge1
zai4 wu2 you1gu3 ge1
zai4 xiang1hui4 ge1
zan4 fu3/4 ji1/qi2 ai4 ge1
zan4 mu4 fu2 de5/di4 ge1
zan4 wo3 tian1fu4 ge1
zan4 zhu3 quan2neng2 ge1
zan4mei3 bu2/4 jin3/4 ge1
zan4mei3 ge1
zan4mei3 san1 yi1 ge1
zan4mei3 shang3/4 zhu3 ge1
zan4mei3 ye1su1 ge1
zan4mei3 zhu3 en1 ge1
zao3 qi3 zan4mei3 ge1
zhan4 zheng1 wan2bi4 ge1
zhen1 mei3 ge1
zhong1hua2 jiao4hui4 zi4li4 ge1
zhong4 sheng4 song4yang2 ge1
zhu3 ai4 hui1huang2 ge1
zhu3 ai4 shuo1* bu2/4 jin3/4 ge1
zhu3 ai4 yue4 jiu3 yue4 shen1 ge1
zhu3 bi4 bao3shou3 ge1
zhu3 bu2/4 gai3bian4 ge1
zhu3 chang2 kan4gu4 ge1
zhu3 dao3 wen2
zhu3 ding4 zhi1 ri4 ge1
zhu3 en1 geng1/4 duo1 ge1
zhu3 en1 ri4 xin1 ge1
zhu3 fu4huo2 ge1
zhu3 geng1/4 bao3gui4 ge1
zhu3 hang2/xing2 xin1 shi4 ge1
zhu3 huo2 zai4 wo3 xin1 ge1
zhu3 ken3 jin4lai2 ge1
zhu3 ming2 tian2mei3 ge1
zhu3 pei4 shou4 zan4mei3 ge1
zhu3 qiao1 xin1 men2 ge1
zhu3 shi4 wo3 pan2shi2 ge1
zhu3 shi4 wo3 wan4 you3/4 ge1
zhu3 xun2 wang2 yang2 ge1
zhu3 ye3 ai4 wo3 ge1
zhu3 zai4 sheng4dian4 zhong1/4 ( ha1/3/4 2:20)
zhu3 zai4 xin1zhong1 ge1
zhu3yi4 jin3/4 mei3 ge1
zhu4 wo3 jin4 shen1 ge1
zhuan1 ai4 ye1su1 ge1
zhui1 si1 ge1
zun1 zhi3 zuo4gong1 ge1
zun1 zhu3 ge1
zun1 zhu3 song4 ( lu4 1:46-55)
zun1 zhu3 wei2/4 da4 ge1
zun1gui4 ming2 ge1
zun1ming4 you3/4 fu2 ge1

©2006,2007,2008,2009 AiZhu     email: AiZhu @ xiaotu dot com
- "With a Servant's Heart" -
Last updated: CUT: Sat Aug 10 17:13:15 2013