;;;;;
Sheng Ge (Pinyin Index)Parent
ai4 zhu3 geng1/4 shen1 爱 主 更 深
an1wen3 zai4 ye1su1 shou3 zhong1/4 安稳 在 耶稣 手 中
bai1/bo4 sheng1ming4 bing3 掰 生命 饼
bai2 chao1 hu1 xue3 白 超 乎 雪
bai2 chao1 hu1 xue3 白 超 乎 雪
bao3 xie3/xue4 huo2 quan2 宝 血 活 泉
bao3 xie3/xue4 quan2neng2 宝 血 权能
bao3gui4 dao3gao4 liang2 chen2 宝贵 祷告 良 辰
bao3gui4 sheng4jing1 宝贵 圣经
bei1/4 shi2jia4 gen1sui2 zhu3 背 十架 跟随 主
biao3zhang1 wo3 zhu3 da4/dai4 neng2 表彰 我 主 大 能
bu2/4 zhu4 de5/di2/4 ge1chang4 不 住 的 歌唱
bu2/4 zhu4 qi2dao3 不 住 祈祷
chang4he4 san3/4 na1/3/4/nei4 唱和 散 那
chao2bai4 xin1 sheng1 wang2/4 朝拜 新 生 王
chen2 dao3 ge1 晨 祷 歌
chen2 hun1 song4 dao3 晨 昏 颂 祷
cheng1song4 qi2miao4 wang2/4 称颂 奇妙 王
cheng1song4 shang3/4 zhu3 称颂 上 主
cheng1yang2 mei3 shan4 zhu3 称扬 美 善 主
cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5 成 圣 须 用 工夫
cheng2xin1 bei4 dao3 诚心 备 祷
chui1 qi3 hao2/4 tong3 吹 起 号 筒
ci2 guang1 yin3ling3 慈 光 引领
ci4 xia4 fen4 xing1/4 赐 下 奋 兴
da4/dai4 xi3 jia1yin1 bao4 mu4ren2 大 喜 佳音 报 牧人
dang1/4 jin3/4 ben3fen4 当 尽 本分
dang1/4 shi4jie4 hai2/huan2 wei4ceng2 chuang4zao4 当 世界 还 未曾 创造
dang1/4 zhuan3yan3 yang3wang4 ye1su1 当 转眼 仰望 耶稣
dao3gao4 liang2 chen2 祷告 良 辰
dao3gao4 xin1 sheng1 祷告 心 声
dao4 cheng2 rou4shen1 道 成 肉身
deng3 zhu3 lai2 等 主 来
deng3hou4 yi3kao4 等候 倚靠
dian4 zhong1/4 jing4bai4 殿 中 敬拜
dou1/du1 gui1 ye1su1 都 归 耶稣
dui4 wo3 shu4shuo1 ye1su1 gu4shi5 对 我 述说 耶稣 故事
en1 yu3/4 da4/dai4 jiang4/xiang2 恩 雨 大 降
fan2 yuan2 yi4 zhe3 ke3/4 lai2 凡 原 意 者 可 来
fang3 xiao4 sheng4tu2 仿 效 圣徒
fei1 wo3 wei2 zhu3 非 我 惟 主
feng1sheng4 ci2ai4 yi3 jin4lai2 丰盛 慈爱 已 进来
feng4 zhu3 ming2 qian2 hang2/xing2 奉 主 名 前 行
feng4xian4 suo3you3 奉献 所有
feng4xian4 ying1hai2 奉献 婴孩
feng4xing2 zhen1 dao4 奉行 真 道
fu2 le4/yue4 tian1 xiang1 福 乐 天 乡
fu2yin1 yao1/4 bian4 chuan2/zhuan4 福音 要 遍 传
fu4huo2 de2sheng4 zhu3 复活 得胜 主
fu4huo2 liang2 chen2 复活 良 辰
fu4xing1 zhu3 gong1 复兴 主 工
gan3 kuai4 chuan2dao4 赶 快 传道
gan3 kuai4 jiu4 mie4wang2 ren2 赶 快 救 灭亡 人
gan3en1 ge1 感恩 歌
gan3lan3 shan1 tou2 橄榄 山 头
gan3xie4 shen2 感谢 神
gao1ju3 zhu3 qi2 高举 主 旗
gao1yang2 du2 zun1 羔羊 独 尊
ge1chang4 zan4mei3 zhuang1jia5 zhu3 歌唱 赞美 庄稼 主
ge1chang4 zhu3 sheng1 ping2 歌唱 主 生 平
ge1song4 fu3/4 shen2 wei3da4 quan2neng2 歌颂 父 神 伟大 权能
ge1song4 ji1du1 jiu4 shi4 歌颂 基督 救 世
ge1song4 zhu3 ai4 歌颂 主 爱
gei3/ji3 chou2 fan2 ren2 给 愁 烦 人
gen1 cong1/2 zhu3 跟 从 主
gen1sui2 ye1su1 跟随 耶稣
geng1/4 qin1jin4 en1 zhu3 更 亲近 恩 主
geng1/4 shen1 ren4shi5 ye1su1 更 深 认识 耶稣
geng1/4 xiang4 wo3 en1 zhu3 更 像 我 恩 主
gu3 jiu4 shi2jia4 古 旧 十架
gui1 jia1/5/jie5 归 家
ha1li4lu4ya3 哈利路亚
ha1li4lu4ya3 , qi2miao4 jiu4zhu3 哈利路亚 , 奇妙 救主
ha1li4lu4ya3 , wo3 zhen1 kuai4le4 哈利路亚 , 我 真 快乐
ha1li4lu4ya3 , zan4mei3 shang3/4 zhu3 哈利路亚 , 赞美 上 主
ha1li4lu4ya3 gui1 shi2jia4 哈利路亚 归 十架
hai2tong2 xian4 zhen1 cheng2 孩童 献 真 诚
he2deng3 qi2miao4 de5/di2/4 jiu4zhu3 何等 奇妙 的 救主
he4 ta1 wei2/4 wang2/4 贺 他 为 王
hei1ye4 jiang1/4 lin2 kuai4 zuo1/2/4 gong1 黑夜 将 临 快 作 工
huan1 chang4 zhu3 fu4huo2 欢 唱 主 复活
huan1xin1 gan3xie4 欢欣 感谢
huang2hun1 jing4bai4 黄昏 敬拜
hui2 ying1/4 zhu3 ci2 sheng1 回 应 主 慈 声
hui2gu4 shen2 en1 回顾 神 恩
hun1li3 婚礼
huo2 zhao1/2/zhe5/zhuo2 wei2/4 ye1su1 活 着 为 耶稣
ji1du1 jing1bing1 qian2jin4 基督 精兵 前进
ji1du1 man3zu1 wo3 xin1 基督 满足 我 心
ji1du1 sheng4 rong2 基督 圣 容
ji1du1 shi4 fang2 jia3/jiao3/jue2 dan4/shi2 基督 是 房 角 石
ji1du1 wo3 zhu3 , wo3 xin1 pan4wang4 基督 我 主 , 我 心 盼望
ji1du1 ye1su1 jin1 fu4 sheng1 基督 耶稣 今 复 生
ji1du1 zai4 lin2 基督 再 临
ji2 wo3 ci4 en1 fu2 籍 我 赐 恩 福
ji4/qi2/4 lai2 gan3en1 齐 来 感恩
ji4nian4 ye1su1 bao3gui4 ming2 记念 耶稣 宝贵 名
jia1 mei3 jiao3/jue2 zong1 佳 美 脚 踪
jia1 mei3 shi2 ri4 liu2zhuan3 bu2/4 ting2 佳 美 时 日 流转 不 停
jia1 mei3 zhu3 yan2 佳 美 主 言
jia1le4 kan4jian5 zhu3 迦勒 看见 主
jian1ding4 xiang1xin4 坚定 相信
jian1shou3 zhen4 de5/di4 坚守 阵 地
jiang1/4 zui4 hao3/4 de5/di2/4 xian4 zhu3 将 最 好 的 献 主
jiao4hui4 du2 yi1 de5/di2/4 gen1ji1 教会 独 一 的 根基
jie2jing4 wo3 洁净 我
jin1 se4/shai3 de5/di2/4 li2ming2 金 色 的 黎明
jin1 yao1/4 zhu3 zi4ji3 今 要 主 自己
jing1bing1 xing1qi3 精兵 兴起
jing3xing3 dao3gao4 警醒 祷告
jing4 he4 wan4 wang2/4 zhi1 wang2/4 敬 贺 万 王 之 王
jing4 hou4 sheng4ling2 静 候 圣灵
jiu4en1 shan4 mu4 救恩 善 牧
jiu4zhu3 de5/di2/4 ai4 救主 的 爱
jiu4zhu3 jiang4sheng1 救主 降生
jiu4zhu3 shou4 nan2/4 救主 受 难
jiu4zhu3 shou4 nan2/4 救主 受 难
jiu4zhu3 xi1sheng1 de5/di2/4 ai4 救主 牺牲 的 爱
jiu4zhu3 ye1su1 , ren2 zhe3 zhi1 le4/yue4 救主 耶稣 , 仁 者 之 乐
kai1 dao4 shui3 shen1 zhi1 chu3/4 开 到 水 深 之 处
kao4 zhu3 bang3bi4 靠 主 膀臂
kao4 zhu3 de2/5/dei3 an1xi1 靠 主 得 安息
kao4 zhu3 you3/4 fu2 靠 主 有 福
kao4jin4 fu3/4 shen2 de5/di2/4 xin1 靠近 父 神 的 心
kao4jin4 shi2jia4 靠近 十架
kao4jin4 zhu3 靠近 主
ken3qiu2 zhu3 chui2 nian4 wo3 恳求 主 垂 念 我
ken3qiu2 zhu3 xiang4 mu4ren2 ling3dao3 恳求 主 像 牧人 领导
kuai4 lai2 jiu4 wang2/4 快 来 就 王
kuai4le4 liang2 chen2 快乐 良 辰
kuai4le4 ri4 快乐 日
lai2 fu4xing1 wo3 来 复兴 我
lai2 jing4bai4 rong2yao4 wang2/4 来 敬拜 荣耀 王
lai2 jiu4 shang3/4 zhu3 gao1yang2 来 就 上 主 羔羊
lao2ku3 zhe3 de2/5/dei3 ping2an1 劳苦 者 得 平安
lao4/luo4 zhu3 sheng4 rong2 zai4 wo3 xin1 烙 主 圣 容 在 我 心
le4/yue4 ling3 sheng4 can1 乐 领 圣 餐
le4/yue4 song4 shen2 en1 乐 颂 神 恩
le4/yue4 zai1 , jiu4zhu3 wei2/4 wang2/4 乐 哉 , 救主 为 王
le4/yue4 zai1 jia1ting2 乐 哉 家庭
le4/yue4 zun1 zhu3 ming4 乐 遵 主 命
li3bai4 wan2bi4 礼拜 完毕
ling3 wo3 dao4 du2lou2 de5/di4 领 我 到 髑髅 地
liu2 tong1/4 guan3 zi3 流 通 管 子
man3huai2 xi3le4 满怀 喜乐
mei3 zai1 xi1an1 美 哉 锡安
mei3 zai1 zhu3 ye1su1 美 哉 主 耶稣
mian4 lin2 shi4lian4 shi2hou5 面 临 试炼 时候
miao4 ai4 zhao3 wo3 妙 爱 找 我
mo4nian4 shi2jia4 默念 十架
ni3 bi4xu1 chong2/zhong4 sheng1 你 必须 重 生
ni3 gu1dan3 ma5/me5 你 孤单 么
ni3 yao1/4 quan2yu4 ma5/me5 你 要 痊愈 么
ni3 yi3 fou3/pi3 dao3gao4 你 已 否 祷告
ni3 zhen1 wei3da4 你 真 伟大
ni3de5 guang1 dang1/4 zhao4yao4 你的 光 当 照耀
ni3de5 xin4shi2 guang3da4 你的 信实 广大
nian4 zhu3 ai4 念 主 爱
ping2 ni3 yi4 hang2/xing2 凭 你 意 行
qi2 lu:5 jin4 cheng2 骑 驴 进 城
qi2miao4 de5/di2/4 ye1su1 奇妙 的 耶稣
qi2miao4 de5/di2/4 zheng3jiu4 奇妙 的 拯救
qi2miao4 de5/di2/4 zhu3 奇妙 的 主
qi2miao4 sheng4 ying1 奇妙 圣 婴
qi2miao4 sheng4jing1 奇妙 圣经
qi2miao4 shi2jia4 奇妙 十架
qi2yi4 de5/di2/4 ai4 奇异 的 爱
qi2yi4 en1dian3 奇异 恩典
qi3 ke3/4 kong1/4 shou3 hui2 tian1 jia1/5/jie5 岂 可 空 手 回 天 家
qian2 shou3 sheng4 ri4 虔 守 圣 日
qian2 shou3 zhu3 can1 虔 守 主 餐
qian2cheng2 jing4bai4 虔诚 敬拜
qin1ai4 zhu3 , qian1 wo3 shou3 亲爱 主 , 牵 我 手
qin2 fen4 zuo1/2/4 gong1 勤 奋 作 工
qing1chen2 ge1 清晨 歌
qing1nian2 de5/di2/4 hao3/4 mu4ren2 青年 的 好 牧人
qing3 jiang3 shu4 gu3 lao3 fu2yin1 请 讲 述 古 老 福音
qing3 zhu3 jin4ru4 wo3 xin1 请 主 进入 我 心
qing4 he4 zhu3 fu4huo2 庆 贺 主 复活
qing4 he4 zhu3 shou4 gao1/4 wei2/4 wang2/4 庆 贺 主 受 膏 为 王
qing4 zhu3 fu4huo2 庆 主 复活
qiu2 da4/dai4 jun1wang2 lai2lin2 求 大 君王 来临
qiu2 fu3/4 ci4 fu2 ge1 求 父 赐 福 歌
qiu2 shen2 ling3 wo3 求 神 领 我
qiu2 sheng4ling2 chong1man3 求 圣灵 充满
qiu2 sheng4ling2 hui4 lin2 求 圣灵 惠 临
qiu2 sheng4ling2 jiang4lin2 求 圣灵 降临
qiu2 sheng4ling2 jiao4dao3 求 圣灵 教导
qiu2 shi3 wo3 geng1/4 sheng4 shan4 求 使 我 更 圣 善
qiu2 zhu3 bao3shou3 sheng4 pu1/2 求 主 保守 圣 仆
qiu2 zhu3 bao3shou3 wo3 zhong4 xin4tu2 求 主 保守 我 众 信徒
qiu2 zhu3 cha1/4/chai1/ci1 pa1/pai4 shuo1ge1 zhe3 求 主 差 派 收割 者
qiu2 zhu3 ci4 dang1/4 shui4/shuo1/yue4 de5/di2/4 hua4 求 主 赐 当 说 的 话
qiu2 zhu3 fu2chi2 求 主 扶持
qiu2 zhu3 fu4xing1 求 主 复兴
qiu2 zhu3 gao1/4 li4 求 主 膏 立
qiu2 zhu3 guang1zhao4 lu4cheng2 求 主 光照 路程
qiu2 zhu3 jian4 cha2 求 主 鉴 察
qiu2 zhu3 jin1tian1 yin3dao3 guan3li3 求 主 今天 引导 管理
qiu2 zhu3 lai2 zhu4 wo3 xin1 求 主 来 住 我 心
qiu2 zhu3 lian2min3 求 主 怜悯
qiu2 zhu3 mei3 tian1 jiao4dao3 wo3 求 主 每 天 教导 我
qiu2 zhu3 she4mian3 求 主 赦免
qiu2 zhu3 shi1 en1 求 主 施 恩
qiu2 zhu3 tong2/4 zhu4 求 主 同 住
qiu2 zhu3 zhang3duo4 求 主 掌舵
quan2 ren2shi4 zhu3 全 人事 主
quan2neng2 da4/dai4 zhu3zai3 全能 大 主宰
quan2neng2 zhi1 shen2 全能 之 神
ren2ai4 jun1wang2 shi4 wo3 shan4 mu4 仁爱 君王 是 我 善 牧
rong2guang1 zhao4 wo3 xin1 荣光 照 我 心
rong2mei3 sheng4 cheng2 荣美 圣 城
rong2yao4 bao3 jia4 荣耀 宝 架
rong2yao4 de5/di2/4 yi1 tian1 荣耀 的 一 天
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 荣耀 归 主 名
rong2yao4 gui1yu2 zhen1 shen2 荣耀 归于 真 神
rong2yao4 quan2 gui1 zhi4gao1 zhen1 shen2 荣耀 全 归 至高 真 神
rong2yao4 san1 yi1 shen2 荣耀 三 一 神
rong2yao4 shi4 zhu3 sheng4 ming2 荣耀 是 主 圣 名
rong2yao4 shi4fang4 荣耀 释放
rong2yao4 shi4fang4 荣耀 释放
san1 die2 a4men2 三 叠 阿们
san1 yi1 song4 三 一 颂
san1 yi1 zhen1 shen2 三 一 真 神
san3/4 hui4 sheng4 ge1san4 hui4 sheng4 ge1 散 会 圣 歌散 会 圣 歌
shang3/4 zhu3 zuo4wei2 he2deng3 ao4mi4 上 主 作为 何等 奥秘
shen2 ai4 wu2 liang2/4 神 爱 无 量
shen2 de5/di2/4 bao3hu4 神 的 保护
shen2 de5/di2/4 jia1/5/jie5 神 的 家
shen2 de5/di2/4 lu4 zui4 mei3 shan4 神 的 路 最 美 善
shen2 jing4 yuan4 ai4 wo3 神 竟 愿 爱 我
shen2 pu1/2 dang1/4 song4 zhu3 神 仆 当 颂 主
shen2 shi4 ai4 神 是 爱
sheng1ming4 zhi1 dao4 生命 之 道
sheng4 can1 gan3en1 圣 餐 感恩
sheng4jie2 jiao4hui4 圣洁 教会
sheng4ling2 en1 guang1 圣灵 恩 光
sheng4ling2 ji1/qi2 gong1 圣灵 奇 工
sheng4ling2 jiang4lin2 圣灵 降临
sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1 圣哉 , 圣哉 , 圣哉
shi1en1zuo4 qian2 jing4bai4 施恩座 前 敬拜
shi2dai4 de5/di2/4 tiao1/3 zhan4 时代 的 挑 战
shi2jia4 bu2/4 hui4 chong2/zhong4 guo1/4 zhu3 en1dian3 十架 不 会 重 过 主 恩典
shi2jia4 jing1bing1 十架 精兵
shi2jia4 jing1bing1 kuai4 qi3lai5 十架 精兵 快 起来
shi2ke4 jin4 zhu3 时刻 近 主
shi2ke4 meng1/2/3 en1 时刻 蒙 恩
shi4 zhu3 meng1/2/3 fu2 事 主 蒙 福
shi4fou3 kun4juan4 是否 困倦
shi4jie4 de5/di2/4 zhen1 guang1 世界 的 真 光
shou1 he2 kun3 hui2 jia1/5/jie5 收 禾 捆 回 家
shou1cheng5 收成
shou1cheng5 gan3en1 收成 感恩
shou4 nan2/4 qian2 xi1 受 难 前 夕
shou4xi3 gui1 zhu3 受洗 归 主
shu3/4/shuo4 suan4 zhu3 en1 数 算 主 恩
shu3/zhu3 zhu3 jia1ting2 属 主 家庭
shu4shuo1 zhu3 en1 述说 主 恩
shui3 li3 ge1 水 礼 歌
si1mu4 ye1su1 思慕 耶稣
song4 zhu3 zuo1/2/4 wang2/4 颂 主 作 王
song4yang2 sheng4ling2 颂扬 圣灵
song4yang2 zao4wu4 zhu3 颂扬 造物 主
song4zan4 shou4 ru3 ye1su1 颂赞 受 辱 耶稣
song4zan4 ye1su1 sheng4 ming2 颂赞 耶稣 圣 名
song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 颂赞 主 圣 名
su4 fa1guang1 速 发光
ta1 ji4 kan4gu4 ma2que4 他 既 看顾 麻雀
ta1 shi4 zhu3 他 是 主
tian1fu4 de5/di2/4 sheng1yin1 天父 的 声音
tian1fu4 er2nuu3 he2deng3 an1 quan2 天父 儿女 何等 安 全
tian1fu4 shi4jie4 zhen1 mei3li4 天父 世界 真 美丽
tian1shang4 de5/di2/4 yang2guang1 天上 的 阳光
tian1shi3 bao4 jia1yin1 天使 报 佳音
tian1shi3 bao4xin4 天使 报信
tian1shi3 ge1chang4 天使 歌唱
ting1 zhu3 wei1 sheng1 听 主 微 声
tong2/4 ben1/4 tian1 lu4 同 奔 天 路
tou2 xiao4 zhu3 zhen4 ying2 投 效 主 阵 营
wan1gu3 pan2shi2 wei2/4 wo3 kai1 万古 磐石 为 我 开
wan2quan2 de5/di2/4 ai4 完全 的 爱
wan2quan2 de5/di2/4 feng4xian4 完全 的 奉献
wan3 dao3 晚 祷
wan3 dao3 qiu2 en1 晚 祷 求 恩
wan4 min2 fen4 xing1/4 万 民 奋 兴
wan4shi4 zhan4 zheng1 万世 战 争
wan4xiang4 jian4zheng4 zhu3 ji1/qi2 gong1 万象 见证 主 奇 工
wang3/4 pu3 tian1xia4 qu4 chuan2/zhuan4 fu2yin1 往 普 天下 去 传 福音
wei1 sheng1 pan4wang4 微 声 盼望
wei2 kao4 shen2 bao3shou3 fa3 惟 靠 神 保守 法
wei2 xin4 kao4 zhu3 惟 信 靠 主
wei2 zhu3 shi3 wo3 man3zu1 惟 主 使 我 满足
wei2 zhu3 yong3yuan3 chang2cun2 惟 主 永远 长存
wei2/4 ni3 qi2qiu2 为 你 祈求
wei2/4 wo3 shou4shang1 为 我 受伤
wei2/4 xuan1 jiao1/4 shi4 qi2dao3 为 宣 教 士 祈祷
wei2/4 ye1su1 er2 huo2 为 耶稣 而 活
wei2you3 ji1du1 惟有 基督
wei3da4 de5/di2/4 ai4 伟大 的 爱
wei3da4 gong1jiang4 伟大 工匠
wei4he2 wo3 yao1/4 ge1song4 ye1su1 为何 我 要 歌颂 耶稣
wen3dang5 gen1ji1 稳当 根基
wen3gu4 gen1ji1 稳固 根基
wo3 ai4 wo3 zhu3 guo2du4 我 爱 我 主 国度
wo3 ceng2/zeng1 she3ming4 wei2/4 ni3 我 曾 舍命 为 你
wo3 jin1 shu3/zhu3 zhu3 我 今 属 主
wo3 jin1 yao1/4 gui1 jia1/5/jie5 我 今 要 归 家
wo3 jin1 yong3yuan3 shu3/zhu3 ta1 我 今 永远 属 他
wo3 ling2 fen4qi3 我 灵 奋起
wo3 ling2 xiang4 zhu3 hu1 qiu2 我 灵 向 主 呼 求
wo3 ling2 xing1qi3 我 灵 兴起
wo3 ling2 zhen4jing4 我 灵 镇静
wo3 ling2 zhi1 guang1 我 灵 之 光
wo3 na2 shen2me5 xian4 gei3/ji3 ni3 我 拿 甚么 献 给 你
wo3 ning2/4 yuan4 you3/4 ye1su1 我 宁 愿 有 耶稣
wo3 shi2ke4 xu1yao4 ni3 我 时刻 需要 你
wo3 suo3 xin4 you3/4 gen1ji1 我 所 信 有 根基
wo3 xin1ling2 de2/5/dei3 an1ning2 我 心灵 得 安宁
wo3 xu1yao4 zhu3 我 需要 主
wo3 yao1/4 qu4 chuan2/zhuan4 fu2yin1 我 要 去 传 福音
wo3 yao1/4 zhong1cheng2 我 要 忠诚
wo3 yi4sheng1 mu4biao1 我 一生 目标
wo3 yong3 bu2/4 wang4ji4 ni3 我 永 不 忘记 你
wo3 yuan2 shi4 mi2lu4 yang2 我 原 是 迷路 羊
wo3 yuan4 zuo4 zhu3 fu2lu3 我 愿 做 主 俘虏
wo3 zhao4yang4 cha1/4/chai1/ci1 ni3 我 照样 差 你
wo3 zhen1 huan1le4 我 真 欢乐
wo3 zhen1 kuai4le4 我 真 快乐
wo3 zhi1 shei2/shui2 zhang3guan3 ming2tian1 我 知 谁 掌管 明天
wo3 zhi1 shei2/shui2 zhang3guan3 qian2tu2 我 知 谁 掌管 前途
wo3 zhu3 zuo1/2/4 wang2/4 我 主 作 王
wo3de5 deng1 xu1yao4 you2 我的 灯 需要 油
wo3men5 ji4 yi3 ling3shou4 sheng4 can1 我们 既 已 领受 圣 餐
wo3men5 ke3wang4 de5/di2/4 ye1su1 我们 渴望 的 耶稣
xi3 chuan2/zhuan4 fu2yin1 喜 传 福音
xian1 sheng4 zhi1 shen2 先 圣 之 神
xian1 xian2 zhi1 xin4 先 贤 之 信
xian4 dian4 ge1 献 殿 歌
xian4 ji3 yu2 zhu3 献 己 于 主
xian4 zhu3 suo3 ci4 献 主 所 赐
xiang4 gao1 chu3/4 hang2/xing2 向 高 处 行
xiang4 wan4 bang1 chuan2/zhuan4 fu2yin1 向 万 邦 传 福音
xiao4 qin1/qing4 ge1 孝 亲 歌
xiao4 sheng4tu2 jin4zhong1 效 圣徒 尽忠
xiao4 zhu3 she3ji3 效 主 舍己
xiao4fa3 ye1su1 效法 耶稣
xie4 fan4 ge1 谢 饭 歌
xin1 feng2 sheng4 ri4 欣 逢 圣 日
xin1 ling3 zhu3 yan2 欣 领 主 言
xin1nian2 song4 zhu3 新年 颂 主
xin1nian2 xu3yuan4 新年 许愿
xin4 kao4 shun4fu2 信 靠 顺服
xin4 kao4 ye1su1 zhen1 shi4 tian2mei3 信 靠 耶稣 真 是 甜美
xin4 zhu3 de2/5/dei3 sheng1 信 主 得 生
xin4tu2 yao1/4 jing3xing3 信徒 要 警醒
xin4xin1 shi3 wo3 de2sheng4 信心 使 我 得胜
xin4xin1 yang3wang4 信心 仰望
xing1qi3 wei2/4 ye1su1 兴起 为 耶稣
xu3yuan4 ge1 许愿 歌
yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 仰望 真 神 羔羊
yao1/4 su4 fa1guang1 要 速 发光
yao1/4 zhong1xin1 要 忠心
ye1su1 , wo3 lai2 耶稣 , 我 来
ye1su1 ai4 wo3 耶稣 爱 我
ye1su1 bu2/4 gai3bian4 耶稣 不 改变
ye1su1 en1 you3 耶稣 恩 友
ye1su1 hu1 shao4/zhao4 耶稣 呼 召
ye1su1 ji1du1 shi4 wo3 yi1qie4 耶稣 基督 是 我 一切
ye1su1 jin1ri4 shao4/zhao4 ni3 耶稣 今日 召 你
ye1su1 ling3 wo3 耶稣 领 我
ye1su1 qi2miao4 de5/di2/4 jiu4en1 耶稣 奇妙 的 救恩
ye1su1 qi2miao4 de5/di2/4 zhu3 耶稣 奇妙 的 主
ye1su1 shou4 nan2/4 耶稣 受 难
ye1su1 tong2/4 zai4 jiu4shi4 tian1tang2 耶稣 同 在 就是 天堂
ye1su1 wo3 liang2you3 耶稣 我 良友
ye1su1 wo3 ling2 hao3/4 peng2you5 耶稣 我 灵 好 朋友
ye1su1 zai4 rong2yao4 zhong1/4 zai4 lai2 耶稣 在 荣耀 中 再 来
ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3 耶稣 真 神 爱 子
ye1su1 zhen1bao3 耶稣 珍宝
ye4 wu4 yi3 san3/4 夜 务 已 散
ye4ban4 ge1 sheng1 夜半 歌 声
yi1qie4 xian4 zai4 tan2 shang3/4 一切 献 在 坛 上
yi1zhi4 en1 long1/2 医治 恩 隆
yi3 ai4 xiang1lian2 以 爱 相连
yi3kao4 bao3 xie3/xue4 倚靠 宝 血
yi3kao4 yong3 huo2 zhu3 倚靠 永 活 主
yi3ma3nei4li4 , ken3qiu2 jiang4lin2 以马内利 , 恳求 降临
yi3ma3nei4li4 le4/yue4 jing4 以马内利 乐 境
yi4sheng1 zai4 shen2 shou3 zhong1/4 一生 在 神 手 中
yin1qin2 zuo1/2/4 gong1 殷勤 作 工
ying2jie1 zhu3 zuo1/2/4 wang2/4 迎接 主 作 王
yong1 dai4 wo3 zhu3 wei2/4 wang2/4 拥 戴 我 主 为 王
yong3 song4 shang3/4 zhu3 永 颂 上 主
yong3heng2 zhi1 jun1 , qiu2 qian2dao3 永恒 之 君 , 求 前导
yong3sheng1 shen2 jiu4shi4 ling2 永生 神 就是 灵
yong3yuan3 de5/di2/4 rong2yao4 永远 的 荣耀
you3/4 fu2 de5/di2/4 que4ju4 有 福 的 确据
you3/4 ping2an1 zai4 wo3 xin1 有 平安 在 我 心
you3/4 wo3 ming2 zai4 nei4 ma5/me5 有 我 名 在 内 么
yu3/4 zhu3 geng1/4 qin1jin4 与 主 更 亲近
yu3/4 zhu3 mian4dui4mian4 与 主 面对面
yu3/4 zhu3 tong2/4 zai4 与 主 同 在
yu3/4 zhu3 xiang1qin1 与 主 相亲
yu4bei4 预备
yuan4 geng1/4 qin1mi4 yu3/4 zhu3 tong2xing2 愿 更 亲密 与 主 同行
yuan4 jian4 tian1guo2 zai4 ren2jian1 愿 建 天国 在 人间
yuan4 ni3 ming2 wei2/4 sheng4 愿 你 名 为 圣
yuan4 qin2lao2 zuo1/2/4 zhu3 gong1 愿 勤劳 作 主 工
yuan4 wo3 xin4xin1 yong3 bu2/4 tui2hou4 愿 我 信心 永 不 退后
yuan4 you3/4 xin1 xin1 愿 有 新 心
yuan4 zhu3 ci4 fu2 bao3hu4 ni3 愿 主 赐 福 保护 你
yuan4 zhu3 en1 guang1 chong1man3 wo3 愿 主 恩 光 充满 我
yuan4 zhu3 rong2mei3 zhang1 xian3 愿 主 荣美 彰 显
yuan4 zun1 zhu3 zhi3yi4 愿 遵 主 旨意
zai4 da4wei4 cheng2 zhong1/4 在 大卫 城 中
zai4 xiang1hui4 再 相会
zan4 song4 wo3 wang2/4 赞 颂 我 王
zan4mei3 ji1du1 sheng4 ming2 赞美 基督 圣 名
zan4mei3 ji1du1 ye1su1 赞美 基督 耶稣
zan4mei3 jiu4zhu3 赞美 救主
zan4mei3 jiu4zhu3 xi1sheng1 da4/dai4 ai4 赞美 救主 牺牲 大 爱
zan4mei3 quan2neng2 shen2 赞美 全能 神
zan4mei3 san1 yi1 shen2 赞美 三 一 神
zan4mei3 shi1 赞美 诗
zan4mei3 wo3 shen2 赞美 我 神
zan4mei3 wo3 tian1fu4 赞美 我 天父
zan4mei3 wo3 zhu3 jun1wang2 赞美 我 主 君王
zan4mei3 ye1su1 赞美 耶稣
zan4mei3 zhen1 shen2 赞美 真 神
zan4mei3 zhu3 qi2miao4 jiu4shu2 赞美 主 奇妙 救赎
zao3 dao3 早 祷
zen3 neng2 jiao4 wo3 bu2/4 ai4 zhu3 怎 能 叫 我 不 爱 主
zen3 neng2 ping2an1 怎 能 平安
zhao3 mi2 yang2 找 迷 羊
zhao4yang4 cha1/4/chai1/ci1 ni3 照样 差 你
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 这 是 天父 世界
zhe4 shi4jie4 fei1 wo3 jia1/5/jie5 这 世界 非 我 家
zhen1 shen2 ci2bei1 kuan1 ru2 hai3yang2 真 神 慈悲 宽 如 海洋
zhen1 shen2 miao4 ai4 真 神 妙 爱
zhen1 shen2 yong3yuan3 bang3bi4 真 神 永远 膀臂
zhen1 shen2 zhi1 ai4 真 神 之 爱
zhi3shi4 ni3 lu4 指示 你 路
zhi3yao4 xin4 ta1 只要 信 他
zhi4 da4/dai4 yi1sheng1 至 大 医生
zhi4gao1 zhen1 shen2 至高 真 神
zhong1 zhu3 tuo1fu4 忠 主 托付
zhu3 , chai1qian3 wo3 主 , 差遣 我
zhu3 , ling3 wo3 主 , 领 我
zhu3 , ni3 pei4 de2/5/dei3 主 , 你 配 得
zhu3 , wo3 lai2 jiu4 ni3 主 , 我 来 就 你
zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3 主 , 我 愿 像 你
zhu3 , wo3 yuan4 zhong1xin1 yu2 ni3 主 , 我 愿 忠心 于 你
zhu3 ai4 shen1 chang2/zhang3 主 爱 深 长
zhu3 ai4 zai4 xin1 ran2 qi3 主 爱 在 心 燃 起
zhu3 bi4 bao3shou3 wo3 主 必 保守 我
zhu3 bi4 kuai4 lai2 主 必 快 来
zhu3 cang2/zang4 wo3 ling2 zai4 ta1 ai4 zhong1/4 主 藏 我 灵 在 他 爱 中
zhu3 chang2 yin3dao3 主 常 引导
zhu3 chang2chang2 gu4nian4 wo3 主 常常 顾念 我
zhu3 chi4bang3 xia4 主 翅膀 下
zhu3 dai4 rong2guang1 主 戴 荣光
zhu3 dao3 wen2 主 祷 文
zhu3 de5/di2/4 e4 rong2yi5 主 的 轭 容易
zhu3 de5/di2/4 wan2quan2 ping2an1 主 的 完全 平安
zhu3 en1 wu2 liang2/4 主 恩 无 量
zhu3 fan2shi4 yin3dao3 主 凡事 引导
zhu3 huo2 zai4 wo3 xin1 主 活 在 我 心
zhu3 huo2 zhao1/2/zhe5/zhuo2 主 活 着
zhu3 kan4gu4 ma2/3/5 主 看顾 吗
zhu3 lai2 xun2 wo3 主 来 寻 我
zhu3 ling3 wo3 jing1/4 kuang4ye3 lu4 主 领 我 经 旷野 路
zhu3 min2 ying1dang1 fen4qi3 主 民 应当 奋起
zhu3 ming2 zhi4bao3 主 名 至宝
zhu3 ming2 zhi4bao3 主 名 至宝
zhu3 qian2 xing3cha2 主 前 省察
zhu3 ri4 主 日
zhu3 shi2jia4 xia4 主 十架 下
zhu3 shi4 dao4lu4 zhen1li3 sheng1ming4 主 是 道路 真理 生命
zhu3 shi4 pan2shi2 主 是 磐石
zhu3 shi4 wo3 da4/dai4 neng2 zheng3jiu4 主 是 我 大 能 拯救
zhu3 shi4 wo3 ren2sheng1 zhong1/4 xin1 主 是 我 人生 中 心
zhu3 shi4 wo3 wan4 you3/4 主 是 我 万 有
zhu3 si3 wei4he2 主 死 为何
zhu3 wei2/4 wo3 yu4bei4 dao4lu4 主 为 我 预备 道路
zhu3 yan2 bao3gui4 主 言 宝贵
zhu3 ye1he2hua2 shi4 wo3 mu4 zhe3 主 耶和华 是 我 牧 者
zhu3 ye1su1 , wo3 ai4 ni3 主 耶稣 , 我 爱 你
zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2 主 耶稣 救 罪人
zhu3 ye1su1 zhen1 qi2miao4 主 耶稣 真 奇妙
zhu3 yu3/4 wo3 tong2hang2:tong2xing2 主 与 我 同行
zhu3 zai4 sheng4dian4 zhong1/4 主 在 圣殿 中
zhu3 zai4 shi2jia4 主 在 十架
zhu3 zheng3jiu4 wo3 主 拯救 我
zhu3 zhi4 zun1 zhi4 rong2 主 至 尊 至 荣
zhu3zhi4 wan4fang1 主治 万方
zhu4fu2 祝福
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 自 耶稣 来 住 在 我 心
zui4 jie1 tuo1luo4 罪 皆 脱落
zui4 sui1 xian3 ru2 zhu1hong2 罪 虽 显 如 朱红
zun1 zhu3 en1 yan2 遵 主 恩 言

©2006,2007,2008,2009 AiZhu     email: AiZhu @ xiaotu dot com
- "With a Servant's Heart" -
Last updated: CUT: Sat Aug 10 17:13:15 2013