xi3le4 lian2chen2 ge1
1
fu4huo2 lian2chen2 xi3le4 lai2lin2 ,
yang2guang1 si4 she4 geng4:1 jian4 guang1ming2 ,
mi2 wang3 shuang1 jing1 er2 jin1 fu4su1 ,
shi3tu2 de5:2:dei3 jian4 jiu4zhu3 fu4sheng1 .
ha1li4lu4ya3 !
2
ye1su1 ji1du1 wen1he2 jun1wang2 ,
qiu2 ni3 lai2lin2 ju1 wo3 xin1 xiang1 ;
dan4yuan4 cong2 jin1 cheng2xin1 shi4 zhu3 ,
xiang4 ni3 xian4shang5 gan3xie4 song4yang2 .
ha1li4lu4ya3 !
3
ye1su1 nai3shi4 wan4you3 zhi1 zhu3 ,
zai4 ci3 jia1 jie2 ken3qiu2 tong2 zai4 ,
bao3hu4 yi1qie4 meng2 jiu4 zi3min2 ,
zhan4sheng4 zhu1 ban1 si3wang2 huo4 hai4 .
ha1li4lu4ya3 !
4
ye1su1 ji1du1 si3 hou4 fu4sheng1 ,
gao1ge1 song4yang2 xiang4 ni3 xian4 cheng2 ;
tong2yang4 zan4mei3 shang4di4 sheng4 fu4 ,
tong2yang4 zan4mei3 shang4di4 sheng4ling2 .
ha1li4lu4ya3 !
a4men2