shou1cheng5 xie4 en1 ge1
1
zan4mei3 sheng4 tian1fu4 ,
en1dian3 guang3 wu2liang4 ,
chun1 guang1 yu3 xia4 yu3 ,
qiu1 shou1 you4 dong1 cang2 ,
su4mi3 xiang4 zhen1zhu1 ,
zhuang1jia5 you3 qing1 xiang1 ,
gong1zuo4 sui1 lao2ku3 ,
sheng1huo2 de5:2:dei3 an1kang1 .
2
zan4mei3 sheng4 tian1fu4 ,
bao3you4 wo3 min2 zhong4 ,
fu4 jiao1:4:4 wan4wu4 zhang333:chang22 ,
fu4 shi3 wu3gu3 feng1 ;
wo3 lai2 xian4 gan3xie4 ,
gao1chang4 le4:4:4:yue4 wu2qiong2 ,
song4yang2 hao4:3 sheng1 de2 ,
rong2yao4 zao4hua4 gong1 .
a4men2