xin1 wu1 luo4cheng2 gan3en1 ge1
1
xin1 wu1 jian4zao4 jin1ri4 luo4cheng2 ,
wu2xian4 huan1xin1 quan2 kao4 zhu3 en1 ,
zhong4 qin1 hao4:3 you3 lai2 qing4 zhu4 ,
tong2xin1 gan3xie4 xian4 zhen1cheng2 !
2
zhu3 ci4 hong2 en1 feng1 diao4:4:tiao2 yu3 shun4 ,
liu4chu4 xing1wang4 wu3gu3 feng1 deng1 ,
lian2 nian2 feng1shou1 yi1 shi2 zu2 ,
man3xin1 huan1le4 jian4 xin1 cun1 .
3
zhang333:chang22 nian2 kang1 le4:4:4:yue4 xie4 zhu3 hong2 en1 ,
lin2li3 you3ai4 yi4 zhong4:-:chong2 qing2 shen1 ,
tong2xin1 he2yi4 li4liang5 da4 ,
qin1you3 hu4 zhu4 qing2 yi4 zhen1 .
4
sheng4jing1 zhen1li3 , yi4sheng1 jing4 zun1 ,
chun2jie2 xin4yang3 zhu3 li3 zha1gen1 ,
ji1du1 yong3 wei4 wo3 jia1 zhu3 ,
ye1su1 tong2 zai4 zui4 an1wen3 .
0
zhu3 en1 hao4da4 chang4 bu4 jin4 ,
jing4xian4 quan2 xin1 song4 zhu3 en1 !
zhu3 en1 hao4da4 chang4 bu4 jin4 ,
jing4xian4 quan2 xin1 song4 zhu3 en1 !
a4men2