shi2chang2 qi2dao3 ge1
1
qiu2 zhu3 jiu4 wo3 chang2 qi2dao3 ,
jiang1 xin1 fang4 zai4 zhu3 mian4qian2 ;
qiu2 zhu3 an4zhao4 ni3 ying1xu3 ,
shi3 wo3 de5:2:dei3 meng2 ni3 ai4lian2 .
wo3 jin1 xun2qiu2 zhu3 bang1zhu5 ,
wo3 jin1 kou4 men2 qiu2 zhu3 kai1 ;
wo3 zai4 zhu3 qian2 bu4 yin3man2 ,
dai4 zhe5 zui4guo4 xiang4qian2 lai2 .
2
ci2bei1 jiu4zhu3 ren4shi5 wo3 ,
yao4 yong4 bao3 xue4 xi3 wo3 xin1 ,
shi3 wo3 xin1li5 quan2 qing1jie2 ,
ting1jian5 ci2bei1 zhu3 sheng1yin1 ;
zhu3 de5 jiao4xun5 bi3 mi4 tian2 ,
zhu3 de5 jie4ming4 sheng4 huang2jin1 ,
wo3 yuan4 wan4shi2 ting1cong2 zhu3 ,
huan1xi3 yu3 zhu3 yong3 xiang1qin1 .
3
zhu3 a4 , qiu2 ni3 bang1zhu5 wo3 ,
shi3 wo3 neng2gou4 chuan2 fu2yin1 ;
wo3 yao4 wei4 ni3 zuo4 jian4zheng4 ,
wo3 yao4 wei4 ni3 ai4 xiang1 lin2 .
wo3 xin1 wo3 she2 sui1 yu2 ben4 ,
zhu3 reng2 ai4 wo3 bu4 diu1qi4 ;
qiu2 ni3 shi3 wo3 yan2xing2 hao4:3 ,
sui2shi2 sui2di4 chuan2yang2 ni3 .
a4men2