shen2 ai4 zhang333:chang22 ge1
1
shen2 ai4 zhang333:chang22 ,
wan4 ai4 mo4 neng2liang4 ,
shen4zhi4 cha1:4:4:chai1:1 ta1 du2sheng1 zi3 ,
lin2 fan2 zheng3jiu4 shi4jian1 ren2 ,
shi2jia4 zuo4 xi1sheng1 .
2
shen2 ai4 zhang333:chang22 ,
en1 dai4 yong3 nan2wang4 ,
wo3 ben3 zui4ren2 nan2 zi4 ba2 ,
shi4 shen2 qin1zi4 xian3 en1 guang1 ,
yin3 wo3 chu1 mi2 hang2 .
3
shen2 ai4 zhang333:chang22 ,
zhang333:chang22 kuo4 you4 gao1shen1 ,
shi4jian1 qing2 yi4 nan2 bi3ni3 ,
wu2ren2 zhu1 zui4 zhu3 cheng2dang1 ,
jiu4 wo3 mian3 wei1 wang2 .
4
shen2 ai4 zhang333:chang22 ,
qin1zi4 jiang4 chen2 huan2 ,
zhuan1xin1 cheng2 yi4 xuan1 sheng4 dao4 ,
ba2 shan1 she4 shui3 zhao3 mi2 yang2 ,
sheng4 ti3 man3 chuang4 shang1 .
5
shen2 ai4 zhang333:chang22 ,
wu2fa3 bao4 hong2 en1 ,
zong4 shi4 wan4 yi1 ye3 nan2 bao4 ,
ji4 wei2 cong2ci3 yong3 shu3ling2 ,
yi4 ren2 you4 rong2 shen2 .
a4men2