266 zhu3 zai4 xin1zhong1 ge1
1
you3 zhu3 zai4 wo3 xin1zhong1 ,
bian4 jue2 mu4 ming2 er3 cong1 ,
shi4fei1 shan4 wu4:e4:e4 fen1 qing1 ,
ling2 cheng2 dao4lu4 heng1tong1 .
0
zhu3 yong3 zhu4 wo3 xin1zhong1 ,
wo3 yuan4 shi2ke4 shun4cong2 ,
yi4sheng1 feng4xian4 gui1 zhu3 ,
yin1qin2 wei4 zhu3 zuo4 gong1 .
2
you3 zhu3 zai4 wo3 xin1zhong1 ,
chang2 jue2 huo2shui3 chao2yong3 ,
zhu3 dao4 da4you3 gong1xiao4 ,
wo3 zhong4 hui4 zui4 gui1 cong2 .
3
you3 zhu3 zai4 wo3 xin1zhong1 ,
dun4 jue2 li4liang5 wu2qiong2 ,
jian1xian3 yi1 wu2 suo3 ju4 ,
yong3yuan3 gen1 zhu3 jiao3 zong1 .
a4men2