yi3ma3nei4li4 , ken3qiu2 jiang4lin2
1
yi3ma3nei4li4 , ken3qiu2 jiang4lin2 ,
jiu4shu2 shi4fang4 yi3se4lie4 min2 ;
lun2luo4 yi4bang1 , ji4mo4 shang1xin1 ,
yin3jing3 ke3wang4 shen2 zi3 jiang4lin2 .
huan1xin1 , huan1xin1 , yi3se4lie4 min2 ,
yi3ma3nei4li4 bi4ding4 jiang4lin2 .
2
ye1xi1 zhi1 zhang4 , ken3qiu2 jiang4lin2 ,
sa1dan4 shou3 zhong1:4 shi4fang4 zi3min2 ;
di4yu4 he2222:huo2 shen1chu4 , zheng3jiu4 zi3min2 ,
shi3 zhong4 de2sheng4 si3wang2 zhi1 fen2 .
huan1xin1 , huan1xin1 , yi3se4lie4 min2 ,
yi3ma3nei4li4 bi4ding4 jiang4lin2 .
3
qing1chen2 ri4guang1 , ken3qiu2 jiang4lin2 ,
ji2 zhu3 jiang4lin2 huan1 wei4 zhong4 xin1 ;
chong1po4 zhang333:chang22 ye4 you1an4 yin1chen2 ,
dai4 lai2 guang1ming2 qu1san4 hei1 yun2 .
huan1xin1 , huan1xin1 , yi3se4lie4 min2 ,
yi3ma3nei4li4 bi4ding4 jiang4lin2 .
4
da4wei4 zhi1 yao4:yue4 , ken3qiu2 jiang4lin2 ,
wei4 wo3 zhong4ren2 da4 kai1 tian1 men2 ;
pu1 ping2 wo3 zhong4 deng1 tian1 lu4cheng2 ,
guan1bi4 ren2jian1 tong4ku3 lu4jing4 .
huan1xin1 , huan1xin1 , yi3se4lie4 min2 ,
yi3ma3nei4li4 bi4ding4 jiang4lin2 .