zui4 sui1 xian3 ru2 zhu1hong2
1
ni3de5 zui4 xian3 ru2 zhu1hong2 ,
zhu3 bi4 shi3 jie2bai2 ru2 xue3 ,
ni3de5 zui4 xian3 ru2 zhu1hong2 ,
zhu3 bi4 shi3 jie2bai2 ru2 xue3 ,
ni3de5 zui4 sui1 hong2 ru2 dan1yan2 ,
bi4 bai2 ru2 yang2mao2 ,
ni3de5 zui4 xian3 ru2 zhu1hong2 ,
ni3de5 zui4 xian3 ru2 zhu1hong2 ,
zhu3 bi4 shi3 jie2bai2 ru2 xue3 ,
zhu3 bi4 shi3 jie2bai2 ru2 xue3 .
2
qing3 ting1 zhu3 ci2ai4 hu1sheng1 ,
kuai4 hui2zhuan3 gui1xiang4 zhen1 shen2 ,
qing3 ting1 zhu3 ci2ai4 hu1sheng1 ,
kuai4 hui2zhuan3 gui1xiang4 zhen1 shen2 ,
zhu3 you3 ji2da4 de5 lian2min3
yu3 qi2miao4 de5 ai4 ,
qing3 ting1 zhu3 ci2ai4 hu1sheng1 ,
qing3 ting1 zhu3 ci2ai4 hu1sheng1 ,
kuai4 hui2zhuan3 gui1xiang4 zhen1 shen2 ,
kuai4 hui2zhuan3 gui1xiang4 zhen1 shen2 .
3
ni3de5 zui4 ta1 ken3 she4mian3 ,
cong2 jin1 hou4 yong3 bu4 ji4nian4 ,
ni3de5 zui4 ta1 ken3 she4mian3 ,
cong2 jin1 hou4 yong3 bu4 ji4nian4 ,
ni3de5 shen2 yi3 ming2que4 xiao3yu4 :
" ni3 dang1 yang3wang4 wo3 . "
ni3de5 zui4 ta1 ken3 she4mian3 ,
ni3de5 zui4 ta1 ken3 she4mian3 ,
cong2 jin1 hou4 yong3 bu4 ji4nian4 ,
cong2 jin1 hou4 yong3 bu4 ji4nian4 .