bai2 chao1hu1 xue3
1
ye1su1 wo3 jiu4zhu3 ,
wo3 qie1:4:4 yuan4 de5:2:dei3 chun2 quan2 ,
yuan4 zhu3 mei3 shi2ke4 ,
huo2 zai4 wo3de5 xin1 jian4:4:1:1:1 ;
wei4 wo3 qu1 chu2 chou2di2 ,
ou3xiang4 quan2 hui3mie4 ,
jiu4zhu3 xi3jing4 wo3 ,
shi3 wo3 bai2 chao1hu1 xue3 .
2
ye1su1 wo3 jiu4zhu3 ,
qiu2 ni3 cong2 tian1 chui2 lian2 ,
shi3 wo3 neng2 cheng2xin1
jiang1 zi4ji3 quan2 feng4xian4 ;
wo3 yuan4 fang4xia4 zi4
wo3 he2222:huo2 wo3de5 yi1qie4 ,
jiu4zhu3 xi3jing4 wo3 ,
shi3 wo3 bai2 chao1hu1 xue3 .
3
ye1su1 wo3 jiu4zhu3 ,
wei4ci3 wo3 qian1bei1 qiu2 ,
zai4 bei4 ding1 jiao3 qian2 ,
hou4 zhu3 wei4 wo3 cheng2jiu4 ;
ping2 xin4 jian4 zhu3 bao3 xue4 ,
neng2 shi3 wo3 qing1jie2 ,
jiu4zhu3 xi3jing4 wo3 ,
shi3 wo3 bai2 chao1hu1 xue3 .
4
ye1su1 wo3 jiu4zhu3 ,
wo3 jin1 xin1 qian2 yi4 zhen1 ,
deng3hou4 zhu3 ci3 ke4
wei4 wo3 chuang4zao4 xin1 xin1 ;
fan2 lai2 xun2qiu2 ni3 zhe3 ,
ni3 yong3 bu4 ju4jue2 ,
jiu4zhu3 xi3jing4 wo3 ,
shi3 wo3 bai2 chao1hu1 xue3 .