wen3gu4 gen1ji1
1
ji1du1 zuo4cheng2 wen3gu4 gen1ji1 ,
zhu3 shi4 yuan2shou3 fang2 jiao3 shi2 ,
fu4 shen2 xuan3zhao4 kan4:1 wei4 bao3gui4 ,
wei4 shi3 zhong4 jiao4hui4 he2yi1 ,
zhu3 shi4 xi1an1 yong3yuan3 bang1zhu5 ,
wei2 ji1du1 kan1 zu2 xin4 lai4 .
2
dao4 ci3 sheng4dian4 xiang4 ni3 hu1qiu2 ,
yuan4 wan4 jun1 zhi1 zhu3 lin2jin4 ,
jiu4zhu3 en1hui4 ci2ai4 wu2liang4 ,
qing1 ting1 zhong4 sheng4 min2 qi2qiu2 ,
yuan4 ni3 suo3 ci4 feng1sheng4 zhu4fu2 ,
chang2 zai4 sheng4dian4 zhong1:4 qing1 liu2 .
3
qiu2 zhu3 zai4 ci3 guang3 shi1 lian2min3 ,
ying1yun3 ni3 pu2ren2 qi2qiu2 ,
you4 qiu2 bao3shou3 suo3 ci4 en1hui4 ,
bu4 zhi4 sui2 liu2 jian4 shi1qu4 ,
zhi4 zhong1 jiang1lai2 zai4 rong2yao4 zhong1:4 ,
yu3 ni3 zhang3quan2 dao4 yong3yuan3 .
4
rong2yao4 song4zan4 quan2 gui1 sheng4 fu4 ,
quan2 gui1 sheng4 zi3 yu3 sheng4ling2 ,
rong2yao4 zun1gui4 song4zan4 ge1sheng1 ,
gui1yu3 san1 yi1 zui4 gao1 shen2 ,
man3 you3 da4 neng2 man3 you3 rong2yao4 ,
zhi2dao4 yong3shi4 wu2 qiong2jin4 .
a4men2 .