zhu3 qian2 xing3cha2
1
wo3 ceng2 fou3:pi3 jiao4 sheng4ling2 dan1you1 ,
xiao1mie4 ta1 gan3dong4 shan4 you4 ?
wo3 jin1 ken3qiu2 en1 zhu3 she4 you4 ,
xi3 qu4 wo3 yi1qie4 qian1 you2 .
2
wo3 shi4fou3 shun4cong2 zui4 yin3you4 ?
wu2 neng2li4 zhan4sheng4 mo2 qiu2 ?
wo3 shi4fou3 jiao4 sheng4ling2 dan1you1 ,
rong2 shi4tan5 jin4 wo3 xin1 tou2 ?
3
zhu3 , wo3 xiang4 ni3 tong4hui3 zui4qian1 ,
jiang1 wo3 suo3you3 quan2 feng4xian4 ,
wo3 jin1 wan2quan2 jiang4 fu2:2:4 ni3 qian2 ,
wo3 shu3:zhu3 ni3 zhi2dao4 yong3yuan3 .
0
wo3 jin1 fu3fu2 zai4 zhu3 tan2 qian2 ,
qiu2 zhu3 hui4 lin2 shi1 en1dian3 ,
chui2 ting1 wo3 zhong1 xin1 de5 hui4 guo4:4:5 ,
she4mian3 , jie2jing4 , chong1man3 wo3 .