dao3gao4 xin1sheng1
1
hou4ci4 en1hui4 shi4ren2 de5 fu4 ,
wo3 ling2 yin3 mi4 peng2you5 ;
tong3guan3 yu3zhou4 , wo3 xin1 de5 wang2 ,
wo3 yao4 xiang4 ni3 qi2qiu2 .
wo3 shang4wei4 ceng2 zhang1kai5 zui3chun2 ,
ni3 yi3 shang3ci4 en1hui4 ;
sheng1huo2 jian4zheng4 , li3xiang3 zhui1qiu2 ,
ji2 ni3 suo3 ai4 dao3gao4 .
2
xin1zhong1 chou2suan4 , yi1qie4 yi4nian4 ,
wu2lun4 yin3cang2 xian3lu4 ;
suo3you3 si1xiang3 , bu4lun4 hao4:3 huai4 ,
shang4 zhu3 wan2quan2 zhi1dao5 .
ken3qiu2 jie2jing4 wo3men5 dao3gao4 ,
yu3 zhu3 xin1yi4 xiang1tong1 ;
zhi2dao4 wo3men5 nu3li4 bu4 xie4 ,
shi2jian4 zhu3 qian2 suo3 qiu2 .
3
zun1xing2 zhu3 dao4 , xian3 zhu3 rong2 xing2 ,
shi4 zui4 mei3hao3 ren2sheng1 ;
zhuan1xin1 ai4 zhu3 , an1jing4 deng3hou4 ,
wo3 de5:2:dei3 ting1 zhu3 sheng1yin1 .
bu4 ping2 ji3 yi4 wai1 qu1:1:3 zhu3 zhi3 ,
wo3 xin1 yu3 zhu3 he2yi1 ,
bu4 zuo4 qiang3qiu2 , zhi3yao4 zai4 shi4
huo2 chu1 wo3 zhu3 sheng1ming4 .