da4 zai1 sheng4 ming2 ge1
1
da4 zai1 ! sheng4zai1 ! ye1su1 zhi1 ming2 ,
tian1shi3 jun1 dang1 fu3fu2 ,
feng4xian4 guan1mian3 , zun1gui4 guang1rong2 ,
lai2 zun1 ta1 , wan4you3 zhu3 .
feng4xian4 guan1mian3 , zun1gui4 guang1rong2 ,
lai2 zun1 ta1 , wan4you3 zhu3 .
2
tong2 lai2 zun1 ta1 , da4wei4 zi3sun1 ,
da4wei4 ceng2 cheng1wei4 zhu3 ,
dao4cheng2rou4shen1 , shen2xing4 zhi1 ren2 ,
lai2 zun1 ta1 , wan4you3 zhu3 .
dao4cheng2rou4shen1 , shen2xing4 zhi1 ren2 ,
lai2 zun1 ta1 , wan4you3 zhu3 .
3
shi4jie4 zui4ren2 , yong3yuan3 nan2wang4
sheng4 ai4 suo3 chang2 zhi1 ku3 ,
tong2 lai2 feng4xian4 fen4dou4 zhi1 guo3 ,
lai2 zun1 ta1 , wan4you3 zhu3 .
tong2 lai2 feng4xian4 fen4dou4 zhi1 guo3 ,
lai2 zun1 ta1 , wan4you3 zhu3 .
4
pu3tian1zhi1xia4 , wan4 zu2 wan4min2 ,
tong2 lai2 xiang4 zhu3 bai4 fu2 ,
tong2 lai2 feng4xian4 yi1qie4 zun1rong2 ,
lai2 zun1 ta1 , wan4you3 zhu3 .
tong2 lai2 feng4xian4 yi1qie4 zun1rong2 ,
lai2 zun1 ta1 , wan4you3 zhu3 .
a4men2