xue2 xiang4 ye1su1 ge1
1
zhu3 a4 , wo3 yao4 zuo4 ge4 xin4tu2 ,
zai4 wo3 xin1 , zai4 wo3 xin1 .
zhu3 a4 , wo3 yao4 zuo4 ge4 xin4tu2 ,
zai4 wo3 xin1 .
zai4 wo3 xin1 , zai4 wo3 xin1 .
zhu3 a4 , wo3 yao4 zuo4 ge4 xin4tu2 ,
zai4 wo3 xin1 .
2
zhu3 a4 , wo3 yao4 geng4jia1 ai4ren5 ,
zai4 wo3 xin1 , zai4 wo3 xin1 .
zhu3 a4 , wo3 yao4 geng4jia1 ai4ren5 ,
zai4 wo3 xin1 .
zai4 wo3 xin1 , zai4 wo3 xin1 .
zhu3 a4 , wo3 yao4 geng4jia1 ai4ren5 ,
zai4 wo3 xin1 .
3
zhu3 a4 , wo3 yao4 geng4jia1 sheng4jie2 ,
zai4 wo3 xin1 , zai4 wo3 xin1 .
zhu3 a4 , wo3 yao4 geng4jia1 sheng4jie2 ,
zai4 wo3 xin1 .
zai4 wo3 xin1 , zai4 wo3 xin1 .
zhu3 a4 , wo3 yao4 geng4jia1 sheng4jie2 ,
zai4 wo3 xin1 .
4
zhu3 a4 , wo3 yao4 xue2 xiang4 ye1su1 ,
zai4 wo3 xin1 , zai4 wo3 xin1 .
zhu3 a4 , wo3 yao4 xue2 xiang4 ye1su1 ,
zai4 wo3 xin1 .
zai4 wo3 xin1 , zai4 wo3 xin1 .
zhu3 a4 , wo3 yao4 xue2 xiang4 ye1su1 ,
zai4 wo3 xin1 .
a4men2