wu2 wo3 wei2 zhu3 ge1
1
bu4zai4 shi4 wo3 ,
nai3shi4 zhu3 bei4 ren2 xiang1xin4 ,
bei4 ren2 gao1ju3 ,
you4 bei4 ren2 suo3 ai4 jing4 ,
wu2lun4 si1xiang3 , yan2yu3 ,
tai4du5 huo4 dong4zuo4 ,
bu4zai4 shi4 wo3 ,
nai3shi4 xian3chu1 ji1du1 .
2
bu4zai4 zi4kua1 ,
nai3shi4 kua1 zan4 zhu3 ji1du1 ,
bu4zai4 zi4 ao4 ,
nai3shi4 zun1zhong4 ji1du1 ;
qiu2 zhu3 shi3 wo3
bu4zai4 zi4 fu4 huo4 zi4lian2 ,
sui2shi2 ji1du1
zai4 mei2you3 zi4wo3 biao3xian4 .
3
wei2du2 ji1du1
shi4 wo3 gong1ji3 de5 lai2 yuan2 ,
wei2du2 ji1du1
shi4 wo3 neng2li4 yuan2 quan2 ,
wei2you3 ji1du1
yu3 wo3 shen1xin1 ling2 xiang1 lian2 ,
wei2du2 ji1du1
cong2ci3 zhi2dao4 yong3yuan3 .
4
wei2du2 ji1du1
shi4 wo3 yi4sheng1 de5 pan4wang4 ,
wei2du2 ji1du1
shi3 wo3 jian4 zhu3 rong2guang1 ,
wei2you3 ji1du1
shi3 wo3 yong3yuan3 de5:2:dei3 man3zu1 ,
wei2du2 ji1du1
shi4 wo3 ji2da4 hong2 fu2 .
0
nai3shi4 ji1du1 ,
ji1du1 yong3yuan3 bu4 gai3bian4 !
zai4 rong2yao4 zhong1:4 ,
ji1du1 shi4 zhong1xin1 ,
ji1du1 wang2 wei4 yong3cun2 bu4bian4 .
a4men2