zhu3 gen1sui2 wo3 St. Patrick's Breastplate
zhu3 zai4 wai4mian4:5 ,
zhu3 zai4 li3mian4 ,
zhu3 zai4 hou4mian5 ,
zhu3 zai4 qian2mian5 ,
zhu3 zai4 pang2bian1 ,
zhu3 yao4 de5:2:dei3 wo3 ,
zhu3 yao4 an1wei4
;; he2222:huo2 xiu1fu4 wo3 .
2
zhu3 zai4 xia4mian4 ,
zhu3 zai4 shang4mian5 ,
zhu3 zai4 an1jing4 ,
zhu3 zai4 wei1xian3 ,
zhu3 zai4 quan2 ai4
;; wo3de5 xin1li5 ,
zhu3 zai4 peng2you5
;; he2222:huo2 mo4sheng1 ren2 .
©www.AiZhu.com     email: AiZhu @ XiaoTu dot com
    (Updated: CUT: Fri Dec 30 04:28:43 2016 ) - "With a Servant's Heart" -