shi4 shi1 ji4 16    


1 can1sun1 dao4 liao3:le5 jia1sa4 , zai4 na4li5 kan4jian5 yi1 ge4 ji4nuu3 , jiu4 yu3 ta1 qin1jin4 . 2 you3 ren2 gao4su5 jia1sa4 ren2 shuo1 , can1sun1 dao4 zhe4li3 lai2 liao3:le5 . ta1men5 jiu4 ba3 ta1 tuan2 tuan2 wei2 zhu4 , zhong1ye4 zai4 cheng2men2 qiao1qiao1 mai2fu5 , shuo1 , deng3dao4 tian1liang4 wo3men5 bian4 sha1 ta1 . 3 can1sun1 shui4 dao4 ban4ye4 , qi3lai5 , jiang1 cheng2men2 de5 men2shan4 , men2kuang4 , men2shuan1 , yi1qi2 chai1 xia4lai2 , kang2:gang1 zai4 jian1 shang4 , kang2:gang1 dao4 xi1bo2lun2 qian2 de5 shan1ding3 shang4 .

4 hou4lai2 can1sun1 zai4 suo1lie4 gu3 xi3ai4 yi1 ge4 fu4ren2 , ming2jiao4 da4li4la1 . 5 fei1li4shi4 ren2 de5 shou3ling3 shang4qu4 jian4 na4 fu4ren2 , dui4 ta1 shuo1 , qiu2 ni3 kuang1hong3 can1sun1 , tan4 tan4 ta1 yin1 he2 you3 zhe4me5 da4 de5 li4qi5 , wo3men5 yong4 he2 fa3 neng2 sheng4 ta1 , kun3bang3 ke4zhi4 ta1 . wo3men5 jiu4 mei3 ren2 gei3 ni3 yi1qian1 yi1bai3 she4ke4le4 yin2zi5 .

6 da4li4la1 dui4 can1sun1 shuo1 , qiu2 ni3 gao4su5 wo3 , ni3 yin1 he2 you3 zhe4me5 da4 de5 li4qi5 , dang1 yong4 he2 fa3 kun3bang3 ke4zhi4 ni3 . 7 can1sun1 hui2da2 shuo1 , ren2 ruo4 yong4 qi1 tiao2 wei4 gan1 de5 qing1 sheng2zi5 kun3bang3 wo3 , wo3 jiu4 ruan3ruo4 xiang4 bie2ren2 yi2yang4 . 8 yu2shi4 fei1li4shi4 ren2 de5 shou3ling3 na2 liao3:le5 qi1 tiao2 wei4 gan1 de5 qing1 sheng2zi5 lai2 , jiao1 gei3 fu4ren2 , ta1 jiu4 yong4 sheng2zi5 kun3bang3 can1sun1 . 9 you3 ren2 yu4xian1 mai2fu5 zai4 fu4ren2 de5 nei4shi4 li3 . fu4ren2 shuo1 , can1sun1 na3 . fei1li4shi4 ren2 na2 ni3 lai2 liao3:le5 . can1sun1 jiu4 zheng4 duan4 sheng2zi5 , ru2 zheng4 duan4 jing1 huo3 de5 ma2 xian4 yi4ban1 . zhe4yang4 , ta1 li4qi5 de5 gen1you2 ren2 hai2shi4 bu4 zhi1dao5 .

10 da4li4la1 dui4 can1sun1 shuo1 , ni3 qi1hong3 wo3 , xiang4 wo3 shuo1 huang3yan2 . xian4zai4 qiu2 ni3 gao4su5 wo3 dang1 yong4 he2 fa3 kun3bang3 ni3 . 11 can1sun1 hui2da2 shuo1 , ren2 ruo4 yong4 mei2you3 shi3 guo4:4:5 de5 xin1 sheng2 kun3bang3 wo3 , wo3 jiu4 ruan3ruo4 xiang4 bie2ren2 yi2yang4 . 12 da4li4la1 jiu4 yong4 xin1 sheng2 kun3bang3 ta1 . dui4 ta1 shuo1 , can1sun1 na3 . fei1li4shi4 ren2 na2 ni3 lai2 liao3:le5 . you3 ren2 yu4xian1 mai2fu5 zai4 nei4shi4 li3 . can1sun1 jiang1 bi4 shang4 de5 sheng2 zheng4 duan4 liao3:le5 , ru2 zheng4 duan4 yi1 tiao2 xian4 yi2yang4 .

13 da4li4la1 dui4 can1sun1 shuo1 , ni3 dao4 ru2jin1 hai2shi4 qi1hong3 wo3 , xiang4 wo3 shuo1 huang3yan2 . qiu2 ni3 gao4su5 wo3 , dang1 yong4 he2 fa3 kun3bang3 ni3 . can1sun1 hui2da2 shuo1 , ni3 ruo4 jiang1 wo3 tou2 shang4 de5 qi1 tiao2 fa1:1:4 liu3 , yu3 wei3xian4 tong2 zhi1 jiu4 ke3yi3 liao3:le5 . 14 yu2shi4 da4li4la1 jiang1 ta1de5 fa1:1:4 liu3 yu3 wei3xian4 tong2 zhi1 , yong4 jue2zi5 ding1 zhu4 , dui4 ta1 shuo1 , can1sun1 na3 . fei1li4shi4 ren2 na2 ni3 lai2 liao3:le5 . can1sun1 cong2 shui4 zhong1:4 xing3 lai2 , jiang1 ji1 shang4 de5 jue2zi5 he2222:huo2 wei3xian4 yi1qi2 dou1 ba2 chu1lai5 liao3:le5 .

15 da4li4la1 dui4 can1sun1 shuo1 , ni3 ji4 bu4 yu3 wo3 tong2xin1 , zen3me5 shuo1 ni3 ai4 wo3 ne5 . ni3 zhe4 san1 ci4 qi1hong3 wo3 , mei2you3 gao4su5 wo3 , ni3 yin1 he2 you3 zhe4me5 da4 de5 li4qi5 . 16 da4li4la1 tian1tian1 yong4 hua4 cui1bi1 ta1 , shen4zhi4 ta1 xin1li5 fan2men4 yao4 si3 . 17 can1sun1 jiu4 ba3 xin1zhong1 suo3 cang2 de5 dou1 gao4su5 liao3:le5 ta1 , dui4 ta1 shuo1 , xiang4lai2 ren2 mei2you3 yong4 ti4tou2 dao1 ti4 wo3de5 tou2 , yin1wei5 wo3 zi4 chu1 mu3 tai1 jiu4 gui1 shen2 zuo4 na2xi4er3ren2 . ruo4 ti4 liao3:le5 wo3de5 tou2fa5 , wo3de5 li4qi5 jiu4 li2kai1 wo3 , wo3 bian4 ruan3ruo4 xiang4 bie2ren2 yi2yang4 .

18 da4li4la1 jian4 ta1 ba3 xin1zhong1 suo3 cang2 de5 dou1 gao4su5 liao3:le5 ta1 , jiu4 da3fa5 ren2 dao4 fei1li4shi4 ren2 de5 shou3ling3 na4li5 , dui4 ta1men5 shuo1 , ta1 yi3jing5 ba3 xin1zhong1 suo3 cang2 de5 dou1 gao4su5 liao3:le5 wo3 , qing3 ni3men5 zai4 shang4lai2 yi1ci4 . yu2shi4 fei1li4shi4 ren2 de5 shou3ling3 shou3 li3 na2 zhe5 yin2zi5 , shang4 dao4 fu4ren2 na4li5 . 19 da4li4la1 shi3 can1sun1 zhen3 zhe5 ta1de5 xi1 shui4jiao4 , jiao4 liao3:le5 yi1 ge4 ren2 lai2 ti4 chu2 ta1 tou2 shang4 de5 qi1 tiao2 fa1:1:4 liu3 . yu2shi4 da4li4la1 ke4zhi4 ta1 , ta1de5 li4qi5 jiu4 li2kai1 ta1 liao3:le5 . 20 da4li4la1 shuo1 , can1sun1 na3 . fei1li4shi4 ren2 na2 ni3 lai2 liao3:le5 . can1sun1 cong2 shui4 zhong1:4 xing3 lai2 , xin1li5 shuo1 , wo3 yao4 xiang4 qian2 ji3 ci4 chu1qu4 huo2dong4 shen1ti3 . ta1 que4 bu4 zhi1dao5 ye1he2hua2 yi3jing5 li2kai1 ta1 liao3:le5 . 21 fei1li4shi4 ren2 jiang1 ta1 na2zhu4 , wan1 liao3:le5 ta1de5 yan3jing5 , dai4 ta1 xia4 dao4 jia1sa4 , yong4 tong2 lian4 ju1 suo3 ta1 . ta1 jiu4 zai4 jian1li3 tui1 mo2:4 . 22 ran2er2 ta1de5 tou2fa5 bei4 ti4 zhi1 hou4 , you4 jian4jian4 zhang333:chang22 qi3lai5 liao3:le5 .

23 fei1li4shi4 ren2 de5 shou3ling3 ju4ji2 , yao4 gei3 ta1men5de5 shen2 da4gun3 xian4 da4 ji4 , bing4qie3 huan1le4 , yin1wei5 ta1men5 shuo1 , wo3men5 de5 shen2 jiang1 wo3men5 de5 chou2di2 can1sun1 jiao1 zai4 wo3men5 shou3 zhong1:4 liao3:le5 . 24 zhong4ren2 kan4jian5 can1sun1 , jiu4 zan4mei3 ta1men5de5 shen2 shuo1 , wo3men5 de5 shen2 jiang1 hui3huai4 wo3men5 de5:di4 , sha1hai4 wo3men5 xu3duo1 ren2 de5 chou2di2 jiao1 zai4 wo3men5 shou3 zhong1:4 liao3:le5 . 25 ta1men5 zheng4 yan4yue4 de5 shi2hou5 , jiu4 shuo1 , jiao4 can1sun1 lai2 , zai4 wo3men5 mian4qian2 xi4shua3 xi4shua3 . yu2shi4 jiang1 can1sun1 cong2 jian1li3 ti2 chu1lai5 , ta1 jiu4 zai4 zhong4ren2 mian4qian2 xi4shua3 . ta1men5 shi3 ta1 zhan4 zai4 liang3 zhu4 zhong1jian1 . 26 can1sun1 xiang4 la1 ta1 shou3 de5 tong2zi3 shuo1 , qiu2 ni3 rang4 wo3 mo1 zhe5 tuo1 fang2 de5 zhu4zi5 , wo3 yao4 kao4 yi1 kao4 . 27 na4shi2 fang2 nei4 chong1man3 nan2nuu3 , fei1li4shi4 ren2 de5 zhong4 shou3ling3 ye3 dou1 zai4 na4li5 . fang2 de5 ping2 ding3 shang4 yue1 you3 san1 qian1 nan2nuu3 , guan1kan4 can1sun1 xi4shua3 .

28 can1sun1 qiu2gao4 ye1he2hua2 shuo1 , zhu3 ye1he2hua2 a4 , qiu2 ni3 juan4nian4 wo3 . shen2 a4 , qiu2 ni3 ci4 wo3 zhe4 yi1ci4 de5 li4liang5 , shi3 wo3 zai4 fei1li4shi4 ren2shen1 shang4 bao4 na4 wan1 wo3 shuang1 yan3 de5 chou2 . 29 can1sun1 jiu4 bao4 zhu4 tuo1 fang2 de5 na4 liang3 gen1 zhu4zi5 , zuo3shou3 bao4 yi1 gen1 , you4shou3 bao4 yi1 gen1 , 30 shuo1 , wo3 qing2yuan4 yu3 fei1li4shi4 ren2 tong2 si3 . jiu4 jin4li4 qu1shen1 , fang2zi5 dao3ta1 , ya1 zhu4 shou3ling3 he2222:huo2 fang2 nei4 de5 zhong4ren2 . zhe4yang4 , can1sun1 si3 shi2 suo3 sha1 de5 ren2 , bi3 huo2 zhe5 suo3 sha1 de5 huan2:hai2 duo1 . 31 can1sun1 de5 di4xiong1 he2222:huo2 ta1 fu4 de5 quan2jia1 , dou1 xia4qu4 qu3 ta1de5 shi1shou5 , tai2 shang4lai2 zang4 zai4 suo3la1 he2222:huo2 yi3shi2tao2 zhong1jian1 , zai4 ta1 fu4 ma3nuo2ya3 de5 fen2mu4 li3 . can1sun1 zuo4 yi3se4lie4 de5 shi4 shi1 er4shi2 nian2 .