shi4 shi1 ji4 19    


1 dang1 yi3se4lie4 zhong1:4 mei2you3 wang2 de5 shi2hou5 , you3 zhu4 yi3fa3lian2 shan1di4 na4bian1 de5 yi1 ge4 li4wei4ren2 , qu3 liao3:le5 yi1 ge4 you2da4 bo2li4heng2 de5 nuu3zi5 wei4 qie4 . 2 qie4 xing2yin2 li2kai1 zhang4fu5;1 , hui2 you2da4 de5 bo2li4heng2 , dao4 liao3:le5 fu4 jia1 , zai4 na4li5 zhu4 liao3:le5 si4 ge4 yue4 . 3 ta1 zhang4fu5;1 qi3lai5 , dai4 zhe5 yi1 ge4 pu2ren2 , liang3 pi3 luu2 qu4 jian4 ta1 , yong4 hao3hua4 quan4 ta1 hui2lai2 . nuu3zi5 jiu4 yin3 zhang4fu5;1 jin4ru4 fu4 jia1 . ta1 fu4 jian4 liao3:le5 na4 ren2 , bian4 huan1 huan1xi3 xi3 de5:di4 ying2jie1 . 4 na4 ren2 de5 yue4fu4 , jiu4shi4 nuu3zi5 de5 fu4qin5 , jiang1 na4 ren2 liu2xia4 zhu4 liao3:le5 san1 tian1 . yu2shi4 er4 ren2 yi1tong2 chi1he1 , zhu4su4 . 5 dao4 di4si4 tian1 , li4wei4ren2 qing1zao3 qi3lai5 yao4 zou3 , nuu3zi5 de5 fu4qin5 dui4 nuu3xu4 shuo1 , qing3 ni3 chi1 dian3 fan4 , jia1 tian1 xin1 li4 , ran2hou4 ke3yi3 xin ĻĀ2lu4 .

6 yu2shi4 er4 ren2 zuo4xia4 yi1tong2 chi1he1 . nuu3zi5 de5 fu4qin5 dui4 na4 ren2 shuo1 , qing3 ni3 zai4 zhu4 yi1 ye4 , chang4kuai4 ni3de5 xin1 .

7 na4 ren2 qi3lai5 yao4 zou3 , ta1 yue4fu4 qiang3liu2 ta1 , ta1 you4 zhu4 liao3:le5 yi4xiu3 . 8 dao4 di4wu3 tian1 , ta1 qing1zao3 qi3lai5 yao4 zou3 , nuu3zi5 de5 fu4qin5 shuo1 , qing3 ni3 chi1 dian3 fan4 , jia1 tian1 xin1 li4 , deng3dao4 ri4tou5 pian1xi1 zai4 zou3 . yu2shi4 er4 ren2 yi1tong2 chi1 fan4 .

9 na4 ren2 tong2 ta1de5 qie4 he2222:huo2 pu2ren2 qi3lai5 yao4 zou3 , ta1 yue4fu4 , jiu4shi4 nuu3zi5 de5 fu4qin5 , dui4 ta1 shuo1 , kan4:1 na3 , ri4tou5 pian1xi1 liao3:le5 , qing3 ni3 zai4 zhu4 yi1 ye4 . tian1 kuai4 wan3 liao3:le5 , ke3yi3 zai4 zhe4li3 zhu4su4 , chang4kuai4 ni3de5 xin1 . ming2tian1 zao3 zao2qi5 xing2 hui2 jia1 qu4 .

10 na4 ren2 bu4 yuan4 zai4 zhu4 yi1 ye4 , jiu4 bei4 shang4 na4 liang3 pi3 luu2 , dai4 zhe5 qie4 qi3shen1 zou3 liao3:le5 , lai2dao4 ye1bu4si1 de5 dui4mian4 , ye1bu4si1 jiu4shi4 ye1lu4sa1leng3 . 11 lin2jin4 ye1bu4si1 de5 shi2hou5 , ri4tou5 kuai4 yao4 luo4 liao3:le5 , pu2ren2 dui4 zhu3ren2 shuo1 , wo3men5 bu4ru2 jin4 zhe4 ye2bu4si1ren2 de5 cheng2li3 zhu4su4 .

12 zhu3ren2 hui2da2 shuo1 , wo3men5 bu4ke3 jin4 bu4shi5 yi3se4lie4 ren2 zhu4 de5 wai4bang1 cheng2 , bu4ru2 guo4:4:5 dao4 ji1bi3ya3 qu4 . 13 you4 dui4 pu2ren2 shuo1 , wo3men5 ke3yi3 dao4 yi1 ge4 di4fang5 , huo4 zhu4 zai4 ji1bi3ya3 , huo4 zhu4 zai4 la1ma3 . 14 ta1men5 jiu4 wang3qian2 zou3 . jiang1 dao4 bian4ya3min3 de5 ji1bi3ya3 , ri4tou5 yi3jing5 luo4 liao3:le5 . 15 ta1men5 jin4ru4 ji1bi3ya3 yao4 zai4 na4li5 zhu4su4 , jiu4 zuo4 zai4 cheng2li3 de5 jie1 shang4 , yin1wei5 wu2 ren2 jie1 ta1men5 jin4 jia1 zhu4su4 .

16 wan3shang , you3 yi1 ge4 lao3nian2ren2 cong2 tian2jian1 zuo4 gong1 hui2lai2 . ta1 yuan2 shi4 yi3fa3lian2 shan1di4 de5 ren2 , zhu4 zai4 ji1bi3ya3 . na4 di4fang5 de5 ren2 que4 shi4 bian4ya3min3 ren2 . 17 lao3nian2ren2 ju3mu4 kan4jian5 ke4ren5 zuo4 zai4 cheng2li3 de5 jie1 shang4 , jiu4 wen4 ta1 shuo1 , ni3 cong2 na3li5 lai2 . yao4 wang4:3 na3li5 qu4 . 18 ta1 hui2da2 shuo1 , wo3men5 cong2 you2da4 de5 bo2li4heng2 lai2 , yao4 wang4:3 yi3fa3lian2 shan1di4 na4bian1 qu4 . wo3 yuan2 shi4 na4li5 de5 ren2 , dao4 guo4:4:5 you2da4 de5 bo2li4heng2 , xian4zai4 wo3 wang4:3 ye1he2hua2 de5 dian4 qu4 , zai4 zhe4li3 wu2 ren2 jie1 wo3 jin4 ta1de5 jia1 . 19 qi2shi2 wo3 you3 liang2 cao3 ke3yi3 wei4 luu2 , wo3 yu3 wo3de5 qie4 , bing4 wo3de5 pu2ren2 , you3 bing3 you3 jiu3 , bing4 bu4 que1shao3 shen2me5 . 20 lao3nian2ren2 shuo1 , yuan4 ni3 ping2an1 . ni3 suo3 xu1yong4 de5 wo3 dou1 gei3 ni3 , zhi3shi4 bu4ke3 zai4 jie1 shang4 guo4:4:5 ye4 . 21 yu2shi4 ling3 ta1men5 dao4 jia1li3 , wei4 shang4 luu2 , ta1men5 jiu4 xi3 jiao3 chi1he1 .

22 ta1men5 xin1li5 zheng4 huan1chang4 de5 shi2hou5 , cheng2 zhong1:4 de5 fei3tu2 wei2 zhu4 fang2zi5 , lian2lian2 kou4 men2 , dui4 fang2 zhu3 lao3ren2 shuo1 , ni3 ba3 na4 jin4 ni3 jia1 de5 ren2 dai4 chu1lai5 , wo3men5 yao4 yu3 ta1 jiao1 he2:ge3 . 23 na4 fang2 zhu3 chu1lai5 dui4 ta1men5 shuo1 , di4xiong1men5 na3 , bu2yao4 zhe4yang4 zuo4e4 . zhe4 ren2 ji4ran2 jin4 liao3:le5 wo3de5 jia1 , ni3men5 jiu4 bu2yao4 xing2 zhe4 chou3shi4 . 24 wo3 you3 ge4 nuu3er2 , hai2shi4 chu3nuu3 , bing4 you3 zhe4 ren2 de5 qie4 , wo3 jiang1 ta1men5 ling3 chu1lai5 ren4ping2 ni3men5 dian4ru3 ta1men5 , zhi3shi4 xiang4 zhe4 ren2 bu4ke3 xing2 zhe4yang4 de5 chou3shi4 . 25 na4xie1 ren2 que4 bu4 ting1cong2 ta1de5 hua4 . na4 ren2 jiu4 ba3 ta1de5 qie4 la1 chu1qu4 jiao1 gei3 ta1men5 , ta1men5 bian4 yu3 ta1 jiao1 he2:ge3 , zhong1ye4 ling2ru3 ta1 , zhi2dao4 tian1se4 kuai4 liang4 cai2 fang4 ta1 qu4 .

26 tian1 kuai4 liang4 de5 shi2hou5 , fu4ren2 hui2dao4 ta1 zhu3ren2 zhu4su4 de5 fang2 men2 qian2 , jiu4 pu1:2 dao3:4:4 zai4 de5:di4 , zhi2dao4 tian1liang4 . 27 zao3chen5 , ta1de5 zhu3ren2 qi3lai5 kai1 liao3:le5 fang2 men2 , chu1qu4 yao4 xin ĻĀ2lu4 , bu2liao4 na4 fu4ren2 pu1:2 dao3:4:4 zai4 fang2 men2 qian2 , liang3 shou3 da1 zai4 men2kan3 shang4 . 28 jiu4 dui4 fu4ren2 shuo1 , qi3lai5 , wo3men5 zou3 ba5 . fu4ren2 que4 bu4 hui2da2 . na4 ren2 bian4 jiang1 ta1 tuo2 zai4 luu2 shang4 , qi3shen1 hui2 ben3 chu3/4 qu4 liao3:le5 . 29 dao4 liao3:le5 jia1li3 , yong4 dao1 jiang1 qie4 de5 shi1shen1 qie1:4:4 cheng2 shi2er4 kuai4 , shi3 ren2 na2 zhe5 chuan2song4 yi3se4lie4 de5 si4jing4 . 30 fan2 kan4jian5 de5 ren2 dou1 shuo1 , cong2 yi3se4lie4 ren2 chu1 ai1ji2 de5:di4 , zhi2dao4 jin1ri4 , zhe4yang4 de5 shi4 mei2you3 xing2 guo4:4:5 , ye3 mei2you3 jian4 guo4:4:5 . xian4zai4 ying1dang1 si1xiang3 , da4jia1 shang1yi4 dang1 zen3yang4 ban4li3 .