shi4 shi1 ji4 8    


1 yi3fa3lian2 ren2 dui4 ji1dian4 shuo1 , ni3 qu4 yu3 mi3dian4 ren2 zheng1zhan4 , mei2you3 zhao1 wo3men5 tong2 qu4 , wei4shen2me5 zhe4yang4 dai4 wo3men5 ne5 . ta1men5 jiu4 yu3 ji1dian4 da4da4 de5:di4 zheng1chao3 . 2 ji1dian4 dui4 ta1men5 shuo1 , wo3 suo3 xing2 de5 qi3neng2 bi3 ni3men5 suo3 xing2 de5 ne5 . yi3fa3lian2 shi2qu3 sheng4xia5 de5 pu2tao5 bu4 jiang4:qiang2:3 guo4:4:5 ya3bi3yi3xie4 suo3 zhai1 de5 pu2tao5 ma5 . 3 shen2 yi3 jiang1 mi3dian4 ren2 de5 liang3 ge4 shou3ling3 e4li4 he2222:huo2 xi1yi1bo2 jiao1 zai4 ni3men5 shou3 zhong1:4 . wo3 suo3 xing2 de5 qi3neng2 bi3 ni3men5 suo3 xing2 de5 ne5 . ji1dian4 shuo1 liao3:le5 zhe4 hua4 , yi3fa3lian2 ren2 de5 nu4qi4 jiu4 xiao1 liao3:le5 .

4 ji1dian4 he2222:huo2 gen1sui2 ta1de5 san1bai3 ren2 dao4 yue1dan4 he2 guo4du4 , sui1ran2 pi2fa2 , hai2shi4 zhui1gan3 . 5 ji1dian4 dui4 shu1ge1 ren2 shuo1 , qiu2 ni3men5 na2 bing3 lai2 gei3 gen1sui2 wo3de5 ren2 chi1 , yin1wei5 ta1men5 pi2fa2 liao3:le5 . wo3men5 zhui1gan3 mi3dian4 ren2 de5 liang3 ge4 wang2 xi1ba1 he2222:huo2 sa1mu4na2 . 6 shu1ge1 ren2 de5 shou3ling3 hui2da2 shuo1 , xi1ba1 he2222:huo2 sa1mu4na2 yi3jing5 zai4 ni3 shou3 li3 , ni3 shi3 wo3men5 jiang1 bing3 gei3 ni3de5 jun1 bing1 ma5 . 7 ji1dian4 shuo1 , ye1he2hua2 jiang1 xi1ba1 he2222:huo2 sa1mu4na2 jiao1 zai4 wo3 shou3 zhi1 hou4 , wo3 jiu4 yong4 ye3di4 de5 jing1tiao2 he2222:huo2 zhi3 ji2 da3 shang1 ni3men5 . 8 ji1dian4 cong2 na4li5 shang4 dao4 pi2nu3yi1le4 , dui4 na4li5 de5 ren2 ye3 shi4 zhe4yang4 shuo1 . pi2nu3yi1le4 ren2 ye3 yu3 shu1ge1 ren2 hui2da2 ta1de5 hua4 yi2yang4 . 9 ta1 xiang4 pi2nu3yi1le4 ren2 shuo1 , wo3 ping2 ping2an1 an1 hui2lai2 de5 shi2hou5 , wo3 bi4 chai1hui3 zhe4 lou2 .

10 na4shi2 xi1ba1 he2222:huo2 sa1mu4na2 , bing4 gen1sui2 ta1men5de5 jun1dui4 dou1 zai4 jia1ge4 , yue1 you3 yi1wan4 wu3qian1 ren2 , jiu4shi4 dong1fang1ren2 quan2 jun1 suo3 sheng4xia5 de5 . yi3jing5 bei4 sha1 yue1 you3 shi2er4 wan4 na2 dao1 de5 . 11 ji1dian4 jiu4 you2 nuo2ba1 he2222:huo2 yue1bi3ha1 dong1bian1 , cong2 zhu4 zhang4peng2 ren2 de5 lu4 shang4qu4 , sha1 bai4 liao3:le5 mi3dian4 ren2 de5 jun1 bing1 , yin1wei5 ta1men5 tan3ran2wu2ju2 . 12 xi1ba1 he2222:huo2 sa1mu4na2 tao2pao3 . ji1dian4 zhui1gan3 ta1men5 , zhuo1 zhu4 mi3dian4 de5 er4 wang2 xi1ba1 he2222:huo2 sa1mu4na2 , jing1 san3:4 quan2 jun1 .

13 yue1a1shi1 de5 er2zi5 ji1dian4 you2 xi1lie4si1 po1 cong2 zhen4 shang4 hui2lai2 , 14 zhuo1 zhu4 shu1ge1 de5 yi1 ge4 shao4nian2 ren2 , wen4 ta1 , shu1ge1 de5 shou3ling3 zhang3lao3 shi4 shei2 . ta1 jiu4 jiang1 shou3ling3 zhang3lao3 qi1shi2 qi1 ge4ren2 de5 ming2zi5 xie3 chu1lai5 . 15 ji1dian4 dao4 liao3:le5 shu1ge1 , dui4 na4li5 de5 ren2 shuo1 , ni3men5 cong2qian2 ji1qiao4 wo3 shuo1 , xi1ba1 he2222:huo2 sa1mu4na2 yi3jing5 zai4 ni3 shou3 li3 , ni3 shi3 wo3men5 jiang1 bing3 gei3 gen1sui2 ni3de5 pi2fa2 ren2 ma5 . xian4zai4 xi1ba1 he2222:huo2 sa1mu4na2 zai4 zhe4li3 . 16 yu2shi4 zhuo1 zhu4 na4 cheng2 nei4 de5 zhang3lao3 , yong4 ye3di4 de5 jing1tiao2 he2222:huo2 zhi3 ji2 ze2da3 ( yuan2wen2 zuo4 zhi3jiao4 ) shu1ge1 ren2 . 17 you4 chai1 liao3:le5 pi2nu3yi1le4 de5 lou2 , sha1 liao3:le5 na4 cheng2li3 de5 ren2 .

18 ji1dian4 wen4 xi1ba1 he2222:huo2 sa1mu4na2 shuo1 , ni3men5 zai4 ta1bo2 shan1 suo3 sha1 de5 ren2 shi4 shen2me5 yang4shi4 . hui2da2 shuo1 , ta1men5 hao3xiang4 ni3 , ge4ren2 dou1 you3 wang2zi3 de5 yang4shi4 . 19 ji1dian4 shuo1 , ta1men5 shi4 wo3 tong2 mu3 de5 di4xiong1 , wo3 zhi3 zhe5 yong3sheng1 de5 ye1he2hua2 qi3shi4 , ni3men5 cong2qian2 ruo4 cun2liu2 ta1men5de5 xing4ming4 , wo3 ru2jin1 jiu4 bu4 sha1 ni3men5 liao3:le5 . 20 yu2shi4 dui4 ta1de5 zhang3zi3 yi4tie3 shuo1 , ni3 qi3lai5 sha1 ta1men5 . dan4 yi4tie3 yin1wei5 shi4 tong2zi3 , hai4pa4 , bu4gan3 ba2 dao1 . 21 xi1ba1 he2222:huo2 sa1mu4na2 shuo1 , ni3 zi4ji3 qi3lai5 sha1 wo3men5 ba5 . yin1wei5 ren2 ru2he2 , li4liang5 ye3 shi4 ru2he2 . ji1dian4 jiu4 qi3lai5 , sha1 liao3:le5 xi1ba1 he2222:huo2 sa1mu4na2 , duo2 huo4 ta1men5 luo4tuo5 xiang4 shang4 dai4 de5 yue4ya2 quan1:juan1 .

22 yi3se4lie4 ren2 dui4 ji1dian4 shuo1 , ni3 ji4 jiu4 wo3men5 tuo1li2 mi3dian4 ren2 de5 shou3 , yuan4 ni3 he2222:huo2 ni3de5 er2sun1 guan3li3 wo3men5 . 23 ji1dian4 shuo1 , wo3 bu4 guan3li3 ni3men5 , wo3de5 er2zi5 ye3 bu4 guan3li3 ni3men5 , wei2you3 ye1he2hua2 guan3li3 ni3men5 . 24 ji1dian4 you4 dui4 ta1men5 shuo1 , wo3 you3 yi1 jian4 shi4 qiu2 ni3men5 , qing3 ni3men5 ge4ren2 jiang1 suo3 duo2 de5 er3huan2 gei3 wo3 . ( yuan2lai2 chou2di2 shi4 yi3shi2ma3li4ren2 , dou1 shi4 dai4 jin1 er3huan2 de5 . )

25 ta1men5 shuo1 , wo3men5 qing2yuan4 gei3 ni3 . jiu4 pu1 kai1 yi1 jian4 wai4yi1 , ge4ren2 jiang1 suo3 duo2 de5 er3huan2 diu1 zai4 qi2 shang4 . 26 ji1dian4 suo3 yao4 chu1lai5 de5 jin1 er3huan2 zhong4:-:chong2 yi1qian1 qi1 bai3 she4ke4le4 jin1zi5 . ci3wai4 huan2:hai2 you3 mi3dian4 wang2 suo3 dai4 de5 yue4 huan2 , er3 zhui4 , he2222:huo2 suo3 chuan1 de5 zi3se5 yi1fu5 , bing4 luo4tuo5 xiang4 shang4 de5 jin1 lian4zi5 . 27 ji1dian4 yi3ci3 zhi4zao4 liao3:le5 yi1 ge4 yi3fu2de2 , she4li4 zai4 ben3 cheng2 e4fu2la1 . hou4lai2 yi3se4lie4 ren2 bai4 na4 yi3fu2de2 xing2 liao3:le5 xie2 yin2 . zhe4 jiu4 zuo4 liao3:le5 ji1dian4 he2222:huo2 ta1 quan2jia1 de5 wang3luo2 . 28 zhe4yang4 , mi3dian4 ren2 bei4 yi3se4lie4 ren2 zhi4fu2 liao3:le5 , bu4gan3 zai4 tai2tou2 . ji1dian4 huan2:hai2 zai4 de5 ri4zi5 , guo2 zhong1:4 tai4ping2 si4shi2 nian2 .

29 yue1a1shi1 de5 er2zi5 ye1lu4ba1li4 hui2qu4 , zhu4 zai4 zi4ji3 jia1li3 . 30 ji1dian4 you3 qi1shi2 ge4 qin1 sheng1 de5 er2zi5 , yin1wei5 ta1 you3 xu3duo1 de5 qi1 . 31 ta1de5 qie4 zhu4 zai4 shi4jian4 , ye3 gei3 ta1 sheng1 liao3:le5 yi1 ge4 er2zi5 . ji1dian4 yu3 ta1 qi3ming2 jiao4 ya3bi3mi3le4 . 32 yue1a1shi1 de5 er2zi5 ji1dian4 , nian2ji4 lao3mai4 er2 si3 , zang4 zai4 ya3bi3yi3xie4 zu2 de5 e4fu2la1 , zai4 ta1 fu4qin5 yue1a1shi1 de5 fen2mu4 li3 .

33 ji1dian4 si3 hou4 , yi3se4lie4 ren2 you4 qu4 sui2cong2 zhu1 ba1li4 xing2 xie2 yin2 , yi3 ba1li4bi3li4tu3 wei4 ta1men5de5 shen2 . 34 yi3se4lie4 ren2 bu4 ji4nian4 ye1he2hua2 ta1men5de5 shen2 , jiu4shi4 zheng3jiu4 ta1men5 tuo1li2 si4wei2 chou2di2 zhi1 shou3 de5 , 35 ye3 bu4 zhao4zhe5 ye1lu4ba1li4 , jiu4shi4 ji1dian4 xiang4 ta1men5 suo3 shi1 de5 en1hui4 hou4dai4 ta1de5 jia1 .